Osud Javoriny je stále nejasný. Záujem majú aj investori

Pred viac ako troma rokmi  bol zrušený vojenský obvod Javorina a verejnosť očakávala, že do tohto pohoria sa rýchlo vráti život. Realita je ale dnes trochu iná. „Mnohé administratívne procesy, ktoré sú potrebné na naštartovanie rozvoja v tomto území, meškajú, iné sú o niečo vpredu,“ vysvetľuje Jaroslav LIZÁK, vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Obce a mestá, ktorým boli pričlenené katastre z vojenského obvodu, mohli začiatkom roka zaslať PSK návrhy na využitie tohto územia. Ako zareagovali na túto požiadavku?
Naše oznámenie o začatí obstarávania doplnku a zmeny Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre územie bývalého vojenského obvodu Javorina sa týkalo 19 miest a obcí. Žiadali sme ich o poskytnutie urbanistických štúdií alebo iných koncepčných dokumentov, v ktorých by nás zoznámili so svojimi predstavami o budúcom využití územia. K dnešnému dňu sme však žiadnu koncepčnú dokumentáciu od miest a obcí nedostali. Čiastočné predstavy o možnostiach využitia nám listom poslalo šesť samospráv a tri nemali pripomienky. Ostatných 10 na výzvu nereagovalo.

Môžeme vymenovať tých šesť samospráv?
Samozrejme. Podnety zaslali Levoča, Ihľany, Ľubica, Tvarožná, Bajerovce a Jakubany a pripomienky nemali Podolínec, Krásna Lúka a Lomnička. Pretože oznámenie bolo verejné, na výzvu zareagovali aj zástupcovia všetkých štyroch vysťahovaných obcí (Blažov, Dvorce, Ľubické Kúpele a Ruskinovce).

Aké boli predstavy obcí?
Spomenutých šesť miestnych samospráv vidí využitie a perspektívu tohto územia v lesnom hospodárstve a priemysle, cestovnom ruchu, ktorý by bol zameraný na poľovníctvo, agroturistiku, lyžovanie, cykloturistiku a pešiu turistiku. Pre naplnenie týchto funkcií požadujú tiež navrhnúť príslušnú dopravnú a technickú infraštruktúru.

Má PSK nejakú vlastnú predstavu o využití územia?
Zatiaľ nemáme vytvorený záväzný názor na jeho budúce využívanie. V roku 2012 sme obstarali päť ideových urbanistických štúdií, ktoré nezávisle od seba spracovalo päť urbanistických kolektívov. Tieto dokumenty priniesli námety na možné budúce funkčné využitie územia ako celku a ktoré neprotirečia predstavám miest a obcí.

Čoho sa zhruba týkali?
Pripravujeme samostatné prezentácie uvedených rozvojových dokumentov v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa a verím, že vaše noviny nebudú chýbať.

Prejavili o územie Javoriny záujem aj nejakí iní investori než mestá, obce a občianske združenia zastupujúce vysťahovaných obyvateľov?
Áno, prejavili. Aj od nich máme písomné podnety najmä na rozvoj lesného hospodárstva a cestovného ruchu.

Viete aspoň približne, kedy by sa mohol vracať život do pohoria Javorina?
Vojenský obvod bol zrušený 31. decembra 2010. Príprava na jeho oživenie je v rukách samosprávy. Z nášho pohľadu by ale bolo vhodné najskôr spracovať územné plány na pridelené územia a až potom začať povoľovanie jednotlivých stavieb. Podľa našich informácií, stavebné úrady jednotlivých miest a obcí zatiaľ nezaregistrovali žiadne ohlásenia drobných stavieb, ani nevydali územné rozhodnutia pre stavby v tomto území. Výnimkou sú iba povolenia na suché poldre, ktoré slúžia na ochranu nižšie položených dedín pred veľkou vodou.

Môže PSK nejakým spôsobom posúriť nateraz „zamrznutý“ proces vydávania pozemkov, ktorý by mal predchádzať plánom o využívaní pohoria?
Vplyv na administratívny proces vydávania pozemkov v rámci reštitúcií PSK priamo nemá. Reštituované pozemky však tvoria iba asi tretinu výmery zrušeného vojenského obvodu. So štátnymi orgánmi a ich organizáciami nerokujeme, i keď si osobne myslím, že by sme pre budúce využitie územia istý „tlak“ mohli vyvinúť, a to v tých častiach, ktoré nie sú predmetom reštitúcií.

Z vašich odpovedí vyplýva, že vývoj smeruje k mäkším formám cestovného ruchu. Poliaci si na internete v pohorí Javorina pochvaľujú nevídané možnosti na cykloturistiku, ale už ich objavili aj naši turisti. Deje sa okolo toho niečo?
Existuje viacero iniciatív na úrovni občianskych združení i jednotlivcov, avšak tie nie sú vzájomne veľmi koordinované.

Kto má teraz čo urobiť aj v oblasti reštitúcií, aby sa vývoj v Levočských vrchoch reálne pohol dopredu?
Žiaduce je ukončiť vydávanie pozemkov reštituentom a vykonať pozemkové úpravy. V týchto oblastiach majú nezastupiteľnú úlohu Vojenské lesy a majetky Kežmarok a Okresný úrad v Kežmarku. Pre zosúladenia budúceho rozvoja považujeme za potrebné obstarať a schváliť samosprávnymi orgánmi územné plány miest, obcí a samosprávneho kraja.