Baloga: Doprava v Poprade môže onedlho skolabovať

Zrušenie útvarov hlavného architekta v mestách malo za následok živelný a nekoncepčný rozvoj, čo je podľa Martina Balogu plytvaním s priestorom a financiami.

Rada pre priestorové plánovanie sa zaoberá aj zonáciou hlavného popradského námestia. Snímka: red

Rada pre priestorové plánovanie sa zaoberá aj zonáciou hlavného popradského námestia. Snímka: red

Tento problém má podľa predsedu Rady pre priestorové plánovanie Martina Balogu nielen mesto Poprad, ale aj iné mestá na Slovensku. „To, čo bolo potrebné riešiť iným spôsobom, je hlavne koncepcia dopravy v meste Poprad, pretože tak, ako je v súčasnosti nastavená a realizovaná, znesie navýšenie zhruba o nejakých deväť percent, hlavne kľúčové križovatky, kedy už môže dôjsť až ku kolapsu dopravy,“ povedal Baloga.
Ďalším príkladom je podľa neho riešenie niektorých nových obytných zón, hlavne pre individuálnu bytovú výstavbu, kde neboli dodržané základné regulatívy pre koncipovanie týchto zón. „Nedodržiavaním základných princípov dochádza k vzniku veľmi nízkej kvality obytných priestorov, čo je pre samotných ľudí veľmi negatívne,“ uviedol Baloga. Dôsledkom toho sú napríklad aj dvojmetrové ploty okolo rodinných domov. Tento problém však podľa neho nemá len mesto Poprad, ale aj niektoré obytné zóny, ktoré vznikli nedávno v okolitých obciach. Dôsledkom zanedbaného koncepčného prístupu je podľa Balogu napríklad aj obchodná zóna v západnej časti Popradu, kde chýba akékoľvek pešie prepojenie tejto zóny s mestom, ale i medzi samotnými prevádzkami po oboch stranách cesty I/18.
Základnou úlohou, ktorou sa musí mesto podľa Balogu zaoberať, je celková vízia mesta. „Musíme povedať, čo z toho mesta chcem mať, aké kroky musíme na to podniknúť, aby sme to dosiahli a následne pripraviť ich priestorový priemet, ktorý by mal byť zapracovaný do územného plánu,“ povedal Baloga. Samozrejmosťou by mal byť „digitálny“ územný plán, ktorý bude verejnosti voľne prístupný.
Jedným z prvých výstupov rokovania Rady pre priestorové plánovanie bolo odporúčanie pre vedenie mesta Poprad, aby sa zaoberalo vypracovaním generelu dopravy. V tejto súvislosti viceprimátor Pavol Gašper hovoril o potrebe vybudovania obchvatu. „Ide o vybudovanie radiálno-okružného systému dopravy v meste. Musíme povedať, čo sú vonkajšie a vnútorné okruhy. Niektoré časti tohto systému už sú vybudované. Našou úlohou v rámci komplexného riešenia dopravy bude to, aby sme povedali, ako tieto okruhy dobudovať, aby to fungovalo,“ povedal Baloga. Keď bude jasno v tomto, bude to možné zapracovať do územno-plánovacej dokumentácie. Až potom je možné robiť projekty a začať s výstavbou. Samotná výstavba novej cesty sa podľa Baloga dá zvládnuť za 1,5 až dva roky. Zložitejšia je príprava, keďže musí prejsť zložitým procesom prerokovania, do ktorého vstupuje veľké množstvo subjektov. „To, čo by sme chceli dosiahnuť, je dokončenie hlavnej dokumentácie do jedného roka,“ dodal Baloga.

Hoci úlohou Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad sú v prvom rade koncepčné riešenia, na svojom prvom zasadnutí sa rada zaoberala aj čiastkovými problémami, ktoré je potrebné vyriešiť v krátkej dobe. O všetkých návrhoch sa bude podľa Balogu verejne diskutovať. Keďže rada je len poradným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, definitívne riešenia budú schvaľovať až volení zástupcovia.

Psí park
Psí park je podľa Balogu potrebné riešiť aj z toho pohľadu, že sa nedá len povedať, kde psy nesmú chodiť, ale je potrebné im aj vyčleniť konkrétne plochy, kde sa budú môcť voľne pohybovať. Takýto park by mal byť umiestnený v lokalite, ktorá nebude rušiť už existujúce obytné zóny, ale zároveň, aby bol v pešom dosahu. Rada odporučila vytvoriť takéto miesto v pripravovanej lokalite „centrálneho mestského parku“, v okolí rašeliniska na sídlisku Juh. Ďalšou možnosťou je lesopark Kvetnica.

Parkovanie v centre Popradu
„V diskusii sa vyskytlo viacero problémov. To, čo by sme chceli riešiť, je odporúčanie mestu výstavby parkoviska s vyššou kapacitou v severnej časti námestia s napojením na Štefánikovu ulicu,“ povedal Baloga. Problém parkovania súvisí aj s pripravovaným otvorením obchodného centra Forum Poprad a zámerom mesta oživiť kino Tatran. Rada odporučila vybudovať podzemné parkovisko „pred súdom“ s tým, že na povrchu zostane zeleň. Problematikou parkovania na sídliskách sa rada momentálne nezaoberala. „Rada odporučila vypracovanie generelu dopravy, ktorého súčasťou je aj systém parkovania,“ povedal Baloga. Na jednom z najbližších rokovaní sa rada bude zaoberať aj nájdením najvhodnejších lokalít pre vybudovanie parkovacích domov. Zásadou je nezväčšovať plochy parkovania na úkor zelene a detských ihrísk.

Jazdecký areál a lesopark Kvetnica
Rada pre priestorové plánovanie odporučila mestu vypracovanie urbanistickej štúdie alebo architektonicko-urbanistickej súťaže na južnú časť katastra, ktorá skĺbi požiadavky prímestskej rekreácie formou lesoparku, umiestnenia rodinných domov a umiestnenia lokalít pre konanie väčších festivalov v kontakte s budúcim amfiteátrom v malom kameňolome. Tu bude potrebné vyriešiť kontakt plánovanej rekreačnej zóny s rodinnými domami a plánovaným územím pre nový cintorín, ktorý ako pietne miesto je v rozpore s týmito zámermi. Pred pár rokmi začali na Kvetnici, po zmene územného plánu, vyrastať nové rodinné domy. „Úlohou mesta je predovšetkým chrániť investície a záujmy jeho obyvateľov, teda nastaviť také podmienky pre developerov, aby mohli v meste investovať, ale aby vytvárali kvalitu, ktorá bude prospešná pre obyvateľov mesta,“ dodal Baloga.

Cintorín Poprad-Veľká
V prípade cintorína v Poprade-Veľkej rada odporučila mestu pokračovať v jeho zveľaďovaní aj na základe pripravených projektov. Rada tiež odporučila mestu, aby sa na starú časť cintorína vypracovala architektonická štúdia, ktorá by mala dať odpovede na otázky ohľadne oplotenia, riešenie zelene, hlavne vzrastlých stromov, stvárnenie hrobov významných osobností a tiež je podľa Martina Balogu vhodné „vložiť“ na starú časť cintorína viacero prvkov, ktoré tomuto pietnemu miestu vrátia jeho dôstojnosť. Do budúcnosti bude musieť mesto Poprad nájsť vhodnú lokalitu pre umiestnenie nového cintorína.

Študenti mestu
Rada pre priestorové plánovanie sa na prvom zasadnutí venovala aj projektom riešeným v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Mesto Poprad v spolupráci s univerzitou zadalo študentom architektúry viacero overovacích štúdií na niektoré lokality v meste. Jednou zo zadaných tém je hľadanie celkovej vízie a stratégie mesta s priemetom do územného plánu. Študenti tiež riešia lokality „Nový Poprad“ či centrum mesta s dôrazom na námestie, kde sa má vyzdvihnúť hlavne úloha verejného priestranstva. Výsledky prác študentov budú prezentované na výstave pred letom, ktorá bude prístupná verejnosti.

Zonácia Námestia sv. Egídia
Rada pre priestorové plánovanie sa zatiaľ zaoberala prípadným umiestnením predajných stánkov a hľadaním priestoru pre konanie kultúrnych podujatí v centre mesta. „Priestor medzikostolia sa síce ukázal ako zaujímavý, ale vzhľadom na jeho malú kapacitu nie je dôstojný pre samotné podujatia, ako aj pre ľudí, ktorí musia stáť na trávniku alebo na oplotení,“ povedal Martin Baloga. Rada odporúča mestu, aby sa kultúrne podujatia organizovali východne od evanjelického kostola. Pre umiestnenie predajných stánkov navrhla rada vytvorenie dvoch zón pre predajné stánky. Jednu v priestore trhoviska na Ulici J. Curie a druhú na Ulici 1. mája. Podľa Balogu stánky na Námestí sv. Egídia na pôvodnom mieste (pod kostolmi) nie sú najvhodnejším riešením, keďže počas konania väčších podujatí sa tam vytvárala bariéra.

Reklamné stavby v meste
V rámci prípravy regulatívov v územnom pláne mesta bude potrebné stanoviť, v ktorých častiach mesta budú akceptované aké formy reklamných stavieb. Pred časom vyvolala diskusiu veľká svetelná reklama pod kostolom sv. Egídia v centre mesta. Podľa Martina Balogu nejde len o túto reklamu. „To, čo musíme do toho dať, je poriadok,“ povedal Baloga. Veľké množstvo reklamných plôch môže podľa neho vytvárať „vizuálny smog až znehodnotenie verejných priestorov.“

(rov)