Kúpi mesto obrazovku Colosseo na zimnom štadióne?

V stredu sa v Poprade zídu poslanci mestského zastupiteľstva na treťom tohtoročnom zasadnutí.

Jeden z najdôležitejších bodov rokovania poslancov bude záverečný účet mesta za minulý rok. Minulý rok mesto hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 39,103 mil. eur. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 predstavuje schodok vo výške 2,411 mil. eur. Ten bol financovaný z rezervného fondu a z mestského fondu rozvoja bývania. Napriek tomu konečný zostatok rezervného fondu ku koncu minulého roku predstavoval viac ako osem miliónov eur. Konečný zostatok fondu rozvoja bývania bol necelých 25-tisíc eur.

Kontrolórka hodnotí výsledky pozitívne
Úverové zaťaženie mesta ku koncu roka bolo vo výške viac ako 270-tisíc eur. Okrem toho mesto spláca úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 2,464 mil. eur a za opravu a obnovu komunikácií spoločnosťou Eurovia SK Košice v v objeme 1,946 mil. eur. Napriek skutočnosti, že mesto Poprad ukončilo rozpočtové hospodárenie za rok 2014 schodkom, dosiahnuté výsledky hodnotí hlavná kontrolórka mesta pozitívne. Rovnako ako aj finančná komisia, navrhuje kontrolórka schválenie záverečného účtu mesta za rok 2014 bez výhrad.

V hre je aj kúpa veľkoplošnej obrazovky
Búrlivejšiu diskusiu možno očakávať pri návrhu na odkúpenie veľkoplošnej obrazovky Colosseo, ktorá je umiestnená na zimnom štadióne. Jej vlastník, firma Trik, žiada za obrazovku 239 800,39 eura. Táto cena bola stanovená znalcom. Podľa dôvodovej správy mesto Poprad aj vlastník veľkoplošnej obrazovky prehlásili, že táto bola stavebnými úpravami zapracovaná do nehnuteľnosti tak, že sa stala jej súčasťou a považuje sa za spracovanú vec v zmysle Občianskeho zákonníka. Obrazovka sa dostala na zimný štadión v súvislosti s pôsobením hokejového tímu HC Lev Poprad, ktorý po roku skončil svoje pôsobenie v Poprade.
V stredu by mali poslanci rozhodnúť aj o zámene pozemkov so Slovenským futbalovým zväzom, aby ten mohol začať s výstavbou tréningovej futbalovej plochy v Národnom tréningovom centre. Poslanci by tiež mali delegovať zástupcov mesta do riadiacich orgánov futbalového, hokejového a basketbalového klubu. Upravovať sa tiež bude nariadenie mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. (rov)