Kežmarok chce rekonštruovať lesnú cestu

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kežmarku poslanci schválili rekonštrukciu lesnej cesty.

„V rámci operačného programu Rozvoj vidieka bola zverejnená výzva v rámci opatrenia Podpora na obnovu lesov postihnutých lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami, tak chceme využiť túto výzvu a v rámci toho podať projekt. Chceme získať prostriedky na rekonštrukciu lesnej cesty z eurofondov a súčasťou tohto projektu je aj výstavba protipožiarnej nádrže, ktorá je žiaduca z toho dôvodu, že už sme v našich lesoch požiare mali. Tá výzva končila 2. októbra, preto bolo aj mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme to stihli podať do termínu,“ vysvetľuje podstatu návrhu Agáta Perignáthová, predkladateľka a vedúca oddelenia majetko-právneho a správy majetku Mestského úradu v Kežmarku. Lesy mesta Kežmarok sú nájomcom a správcom danej trasy. Táto spoločnosť pripravuje rekonštrukciu lesnej cesty, ktorá je vo vlastníctve mesta Kežmarok, ale nachádza sa v katastrálnom území Tatranská Lomnica. Lesná cesta je navrhovaná ako asfaltová s celkovou plochou 15 665 m2. Súčasťou stavby sú úpravy existujúcich a výstavba nových priepustov, čistenie priekop a oprava zábradlí na priepustoch. Protipožiarna nádrž vznikne vytvorením zemného valu s odtokom s jadrom z lomového kameňa a oplotená pletivom. Predpokladaný objem nádrže je približne 300 m3.