Problémy na Kvetnici trvajú

O pozemkoch pod cestami na Kvetnici budú opäť rokovať mestskí poslanci.

Pred pár rokmi vznikol problém aj s pozemkami pod kostolom na Kvetnici. Snímka: rov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade sa na najbližšom februárovom zasadnutí budú opäť zaoberať zámenou pozemkov v mestskej časti Kvetnica s firmou Danmir, ktorá má záujem o pozemky v Mlynčekoch. Ešte v decembri poslanci zrušili svoje predchádzajúce uznesenie o zámene nehnuteľností bez doplatku a rozhodli, že zámena nehnuteľností s doplatkom 61 600 eur je prípadom hodným osobitného zreteľa. Vlastník pozemkov na Kvetnici, na ktorých sú prístupové cesty k bytovým domom, ešte začiatkom roka oznámil mestu, že s navrhovanou zámenou nehnuteľností s doplatkom súhlasí. Preto bol zámer zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený na úradnej tabuli mesta a bude schvaľovaný na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Mesto sa stane vlastníkom ciest
V prípade, že zámenu schvália poslanci mestského zastupiteľstva, stane sa mesto vlastníkom nehnuteľného majetku, ktorý bude spravovať a využívať na plnenie a zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta. V tomto prípade ide najmä o zabezpečenie údržby a vykonávanie správy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. „Hľadáme spôsob, aby to bolo čo najlepšie, aby mesto malo tieto pozemky vo svojom vlastníctve a dokázali sme tam robiť údržbu,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko. Verejné osvetlenie na Kvetnici je vo vlastníctve mesta, takže jeho správu, údržbu a prevádzku už v súčasnosti zabezpečuje samospráva.

Kvetnica je špecifický prípad
Mesto Poprad bolo vlastníkom pozemkov na Kvetnici ešte začiatkom 20. storočia, kedy došlo k zámene pozemkov so štátom, kde neskôr vyrástol liečebný ústav. Mesto sa v rámci tejto zámeny dostalo aj k lesom v tejto mestskej časti. Celý liečebný areál na Kvetnici pred rokom 1990 bol vo vlastníctve, resp. v správe liečebného ústavu. Spôsob privatizácie bývalého liečebného ústavu na Kvetnici však vytvoril predpoklady pre situácie, na ktoré dnes doplácajú obyvatelia tejto mestskej časti.
V ostatných častiach mesta je situácia lepšia aspoň v tom, že vlastníkom miestnych komunikácií je mesto, podľa zákona o pozemných komunikáciách, informovala Iveta Borňáková z Mestského úradu v Poprade. Ide o stavby vybudované pred rokom 1990, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí na základe zákona o majetku obcí. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami miestnych komunikácií, pokiaľ boli vybudované na nevysporiadaných pozemkoch, rieši zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a to buď zámenou za iné pozemky vo vlastníctve mesta alebo v rámci pozemkových úprav. K týmto stavbám vzniklo vo verejnom záujme vecné bremeno v prospech vlastníka stavby. (rov)