Za top prínos považujú v Červenom Kláštore štatút kúpeľného mesta

Ako pozitívne by som v roku 2016 vyhodnotil kompromisné riešenie pri návrhu trasovania miestnej komunikácie s chodníkom k IBV „Pod Pastrníkom“. V tomto roku máme záujem pozemky pod cestou vysporiadať, aby sme mohli požiadať o vydanie územného a stavebného povolenia pre túto stavbu. Druhou vážnou výzvou pre nás bude realizácia chodníka z kúpeľov Smerdžonka po Kláštor kartuziánov. Ako najväčší prínos pre rozvoj cestovného ruchu v našej obci považujem schválenie štatútu kúpeľného miesta a zaradenie obce medzi 23 kúpeľných miest na Slovensku. Čo ma však veľmi mrzí je, že sa nepodarilo uzavrieť dohodu s obcou Lechnica o zosúladení katastrálnej hranice so skutočnou hranicou obce Červený Kláštor, a to v časti Smerdžonka. Podarilo sa nám zrealizovať úpravu okolia Domu smútku a kostola. Zaobstarali sme aj chladiaci box pre jedného zomrelého, zakúpili sa nové stoly do kultúrneho domu a v celkovom skrášľovaní tohto pietneho miesta budeme pokračovať aj v tomto roku.

Top turistické ocenenia v rámci PSK putovali do nášho regiónu. Snímka: archív

V roku 2017 plánujeme dokončiť rozšírenie kanalizačnej siete o lokalitu „Kvašne lúky“ , zrealizovať kompletné zateplenie materskej školy, pripraviť podklady pre výstavbu nových stavieb – komunikáciu s odvodnením v lokalite „Pod Pastrníkom“ a promenádny chodník od kúpeľov Smerdžonka po Kláštor kartuziánov. Taktiež mienime pripraviť žiadosť na obnovu interiéru kultúrneho domu po zverejnení vhodnej výzvy. Vzhľadom na to, že minulého roku bola výzva z Programu rozvoja vidieka zrušená, opätovne podáme na riadiaci orgán projekt na výstavbu nového detského ihriska pri obecnom úrade. Máme ambíciu v tomto roku pripraviť podklady pre začatie výstavby nového amfiteátra na pôvodnom mieste na campingovej lúke Pod Troma korunami.

Čo sa týka kultúrneho či športového vyžitia v obci – ostávame pri organizácii podujatí ktoré sú už dlhodobo odskúšané a obľúbené ako O Pohár starostu obce v stolnom tenise, KLASTOR CUP v tenise, Minifutbalový turnaj generácii, Posedenie so seniormi a ocenenie jubilantov či Predsilvestrovský punč. Samozrejme ostávame spoluorganizátormi najväčšej kultúrnej akcie v Zamagurí – Zamagurských folklórnych slávností.

Čo sa týka bežeckého lyžovania, v prípade dostatku prírodného snehu v spolupráci so Združením pre Rozvoj Regiónu Pienin a Zamaguria, udržiavame bežeckú stopu v Prielome Dunajca – od Červeného Kláštora po Lesnicu, prípadne realizujeme tzv. „malý okruh“ okolo dreveného amfiteátra na autocampingovej lúke Pod Troma korunami. Rád by som však pochválil náš mládežnícky parlament a klub seniorov, ktorí nám pomáhajú s aktivitami v obci.

Štefan Džurný
starosta obce Červený Kláštor