Historický kalendár – 11. týždeň

» 14. marca sa narodil podnikateľ a výrobca papiera Samuel Cziser, ml. (14. 3. 1762 Poprad – 28. 11. 1821 Poprad). Vyučil sa papiernickému remeslu. Od svojho otca Samue­la Czisera st. prevzal papiereň v Poprade. Cziser urobil ďalšie úpravy a rozšírenia papierne. Roky, v ktorých žil Samuel Cziser v popradskej papierni, boli roky ďalšieho ústupu ručnej výroby papiera a zároveň vzrastom strojovej výroby papiera.

» 14. marca zomrel kňaz, literárny historik a publicista Alojz Miškovič (4. 9. 1902 Jurgów, Poľsko – 14. 3. 1967 Bratislava). Vyštudoval teológiu (1920 – 1924) a slovenčinu, filozofiu a poľštinu (1924 – 1928). V roku 1963 získal doktorát teológie. Ako kňaz pôsobil krátko v Poprade, učil na Spišskej Kapitule, kde bol aj správcom Rímskokatolíckeho učiteľského ústavu. Svoju vedeckovýskumnú činnosť zameral hlavne na obdobie pôsobenia Konštantína a Metoda vo Veľkomoravskej ríši, na národné obrodenie – bernolákovské hnutie a na dejiny spisovnej slovenčiny. Po smrti ho previezli na kežmarský cintorín.

» 17. marca sa narodil právnik a mecén Daniel Jozef Jóny (17. 3. 1817 Spišská Nová Ves – 3. 4. 1883 Miškolc, Maďarsko, pochovaný v Kežmarku). Právnický diplom získal v Budapešti. Zdedil rodinný majetok (o. i. kúpeľov Ružbachy), ktorý spravoval. Žil v Budapešti, Debrecíne, v Tokaji a od roku 1865 v Miškolci. Okolo 250-tisíc zlatých venoval testamentárne kežmarskému lýceu spolu s bohatou knižnicou (15-tisíc zväzkov).

» 18. marca sa narodil robotník a politik Jozef Brondoš (18. 3. 1892 Vernár – 14. 8. 1969 Poprad). Vychodil tri triedy ľudovej školy. Po prvej svetovej vojne organizoval triedne boje, viedol antimilitaristickú kampaň. Istý čas bol podstarostom Veľkej. Po roku 1939 organizoval antifašistické hnutie. Po oslobodení sa stal podpredsedom MNV vo Veľkej (1945 – 1955) a zastával aj iné funkcie. V roku 1957 bol vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu a v roku 1963 Radom práce a pamätnými medailami.

» 19. marca zomrel jazykovedec a učiteľ Viktor Lumnitzer (17. 1. 1868 Ľubica – 19. 3. 1897 Ľubica). Absolvoval gymnázium v Kežmarku, germánsku filológiu študoval na univerzite v Budapešti, Berlíne a v Lipsku. Špecializoval sa na germánsku filológiu vo vzťahu k Uhorsku, najmä na jazykové prejavy nemeckých menšinových regiónov. V osobitnej monografii skúmal nemecké nárečie Ľubice, analyzoval ho po stránke fonetickej i syntaktickej s uvedením fonetického zápisu hovoreného jazyka, dokazoval jeho pôvod, charakterizoval vplyv slovenčiny, poľštiny i maďarčiny na jeho štruktúru.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.