Primátor nepodpísal uznesenie

Tenisový areál na Jazierku v Tatranskej Lomnici zatiaľ nevyrastie. Poslanci potrebujú prelomiť veto primátora trojpätinovou väčšinou hlasov.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš nepodpísal uznesenie o prenájme časti lokality Jazierko v Tatranskej Lomnici. Snímka: rov

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš nepodpísal uznesenie z posledného rokovania mestského zastupiteľstva o podnájme a stavebných úpravách za účelom vybudovania tenisového areálu v lokalite Jazierko v Tatranskej Lomnici. „Samotné podanie bolo neštandardným postupom, nakoľko návrh nebol prerokovaný v Mestskom výbore Tatranská Lomnica ani v komisiách mestského zastupiteľstva: v komisii finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti, komisii školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí a komisii cestovného ruchu, medzinárodných vzťahov a životného prostredia. Neberie do úvahy pamiatkovú zónu a obmedzenia z nej vyplývajúce. Javí sa ako netransparentné vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o významnú športovú aktivitu, o ktorú má mesto záujem, ale vyžaduje si systémové posúdenie, aj s prihliadnutím na stanoviská širšieho okolia a obyvateľov, ktoré neboli do návrhu poňaté.
Návrh bol predložený mestskému zastupiteľstvu aj napriek tomu, že súčasný nájomca Relax park Jazierko nežiadal súhlas o podnájom časti prenajatých pozemkov pre spoločnosť TeniSta s. r. o.,“ zdôvodnil nepodpísanie uznesenia primátor.

ATP turnaj chce Branislav Stankovič presunúť z Popradu do Tatier. Snímka: mik

Uznesenie musia potvrdiť tri pätiny poslancov
Za podnájom časti areálu hlasovalo päť poslancov, jeden bol proti, ďalší sa zdržali. Podľa zákona o obecnom zriadení, starosta alebo primátor môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote desiatich dní, čo sa aj udialo. Podľa zákona musí starosta obce prerokovať uznesenie zastupiteľstva v rade, ak je zriadená, uznesením rady však nie je viazaný. V prípade nepodpísania uznesenia primátorom môže zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Musí sa však tak udiať do dvoch mesiacov. Ak sa tak neudeje, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor už nemôže opätovne pozastaviť. Na prelomenie primátorovho veta budú potrebovať poslanci trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov, čo je v prípade Vysokých Tatier minimálne šesť poslancov.

Pozastavenie uznesenia je priestorom na diskusiu
Nepodpísanie uznesenia rozvírilo búrlivú debatu o projekte výstavby tenisového areálu v lokalite Jazierko v Tatranskej Lomnici. Primátor, ako aj časť poslancov tvrdí, že nie sú proti tenisu, ani výstavbe tenisových kurtov, avšak nie v lokalite Jazierko. Za projektom tenisového areálu na Jazierku stojí Branislav Stankovič, organizátor tenisového ATP turnaja v Košiciach a od roku 2015 v Poprade. Ten by chcel turnaj presťahovať z Popradu do Vysokých Tatier. Viacerí obyvatelia Tatranskej Lomnice sa obávajú, že celý projekt neskončí len pri tenisových kurtoch. Podľa niektorých časť poslancov využila na rokovaní skutočnosť, že nebola prítomná jedna poslankyňa z tejto mestskej časti. Ak by bola na rokovaní, tento zámer by s najväčšou pravdepodobnosťou neprešiel. Nepodpísanie uznesenia vytvára podľa primátora priestor na ďalšie rokovania o alternatívach pre umiestnenie kurtov vo Vysokých Tatrách. Rastislav Ovšonka