Týždeň pod Tatrami – 11. týždeň

* Vlakové spojenie s Budapešťou sa zmenilo na nočné a odchod rýchlika bol určený zo stanice Poprad – Felka o 19.17 h. Až v Košiciach však bol k súprave pripojený spací vozeň, čo vyvolalo nevôľu voči Košicko-bohumínskej železnici.

Košicko-bohumínska železnica, stanica Poprad-Felka. Snímka: archív rov

* K 40. výročiu existencie Spišského spolku v Budapešti sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, na ktoré zo Spiša do hlavného mesta Uhorského kráľovstva odcestovala početná delegácia, ktorú viedol vicežupan Spišskej župy Dr. Ludwig Neogrády. V delegácii boli napr. aj Dr. Michael Guhr či Dr. Otto Krompecher, lekárnik z Veľkej.
* Neutíchali diskusie okolo návrhu na spojenie mestečiek okolo Popradu do jedného celku. V polovici marca sa hovorilo o trase Košicko-bohumínskej železnice a polohe, názve a stave železničnej stanice. Zdalo sa, že viacerí odporcovia strácali pôdu pod nohami a myšlienka sa ujala. Najvážnejšou prekážkou bol postoj autorít Spišskej Soboty, najmä Dr. Augusta Szásza. Ten svoju argumentáciu zverejnil 13. marca v týždenníku Szepesi Lapok.
* Pod predsedníctvom župana Spišskej župy Arthura von Wielanda sa 14. marca uskutočnilo zasadnutie Spišského hospodárskeho spolku. Toto reprezentatívne zoskupenie funkcionárov miest a obcí, predstaviteľov župných orgánov a inštitúcií a rozhodujúcich podnikateľov a obchodníkov zhodnotilo zásobovaciu situáciu, pričom hľadalo spôsoby ako naplniť vládnu kvótu dodávky 150 vagónov zemiakov.
* V polovici marca zverejnil správu o činnosti v roku 1916 Dobrovoľný záchranný zbor. Podpísali ju hlavní funkcionári zboru Dr. Michael Guhr ako 1. predseda a Dr. August Szász ako 2. predseda, ako aj Gyula Andor Hefty vo funkcii zapisovateľa. V správe o. i. analyzujú smrteľný úraz 14-ročného žiaka Štefana Mätznera na Východnej Vysokej ako výsledok nedisciplinovanosti.
* Vrchné veliteľstvo armády oznámilo rozkazom, že dňom 15. marca končí lyžiarske výcviky vojakov, ale na rozhodnutí veliteľov ponecháva možnosť výcviku do konca mesiaca. (arg)