Historický kalendár – 32. týždeň

  • 12. augusta sa narodil zoológ a múzejník Eugen Greschik (12. 8. 1887 Kežmarok – 11. 2. 1967 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Kežmarku a na univerzite v Budapešti, v roku 1910 bol pracovníkom Ústavu pre výskum vtáctva. Po roku 1918 bol predčasne penzionovaný. V roku 1925 pracoval v zoologickom oddelení Maďarského múzea v Budapešti. Neskôr sa stal jeho riaditeľom a od roku 1944 odišiel na odpočinok. Z podnetu Ministerstva poľnohospodárstva pomáhal riešiť problematiku pestovania hodvábnika morušového v Maďarsku. V Maďarskom národnom múzeu sa venoval najmä spracovávaniu a dopĺňaniu zoologických zbierok.
  • 14. augusta sa narodil kňaz a osvetový pracovník Tobias Fischl (14. 8. 1872 Rakúsko – ? Veľká). Ordinovaný bol v roku 1898. Okrem funkcie evanjelického farára sa venoval kultúrnej a spolkovej činnosti. Do Veľkej bol inštalovaný 24. 4. 1904. Tu sa stal predsedom dobrovoľného hasičského zboru, spevokolu, kustódom Tatranského múzea. Reprezentoval Spišsko-nemeckú stranu v obecnom a okresnom zastupiteľstve a vykonával rozsiahlu charitatívnu činnosť. Po 1. svetovej vojne sa do Veľkej prisťahovali slovenskí evanjelici z neďalekých obcí, najmä z Važca. Potreba slovenských evanjelických Služieb Božích narastala, no pre neznalosť slovenského jazyka Tobias Fischl nebol schopný tento problém vyriešiť. Po skončení 2. svetovej vojny vykonával bohoslužby v liečebni v Kvetnici, kde boli sústredení Nemci.
  • 70 rokov uplynulo od vzniku Mestskej knižnice vo Svite (1947). Už v roku 1937 vznikla vo Svite prvá knižnica, ktorej základ tvoril dar materského závodu zo Zlína v podobe 200 zväzkov kníh slovenských a českých autorov. O desať rokov neskôr, dohodou zo dňa 13. mája, prevzala túto už značne rozšírenú knižnicu zo závodu obec a zaviazala sa prispievať na jej činnosť sumou 2 000 korún ročne. Ostatné náklady znášal závod. Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 11. augusta 1947 bola schválená Obecná knižnica vo Svite. Sídlo našla v novom Spoločenskom dome a jej prvým knihovníkom sa stal Alojz Číž. Knižnica mala vtedy 1 560 zväzkov kníh, odoberala 80 titulov domácich a zahraničných časopisov, vypožičaných bolo 7 128 zväzkov. V roku 1952 bola za knihovníčku vymenovaná Irena Kantorová, knižnica sa presťahovala do pekných priestorov novopostaveného kultúrneho domu a rozšírila svoje služby aj o rôzne besedy, výstavy, literárno-hudobné večery a iné podujatia. V roku 1973 sa knižnica vo Svite stáva strediskovou knižnicou pre okolité obce (Mengusovce, Batizovce, Gerlachov, Štôlu a Spišskú Teplicu). Prevádzkové náklady hradí mesto, nákup kníh a mzdové náklady Okresná knižnica v Poprade. Od roku 1977 je vytvorená pobočka v kultúrnom dome Pod Skalkou. Od roku 1985 sa datuje niekoľko sťahovaní tejto inštitúcie. Od 1. januára 1989 bola knižnica integrovaná do Mestského kultúrneho strediska vo Svite a po rozpade strediskového systému sa v roku 1999 plne dostala pod samosprávu mesta Svit. V roku 1996 knižnica získala prvý počítač, o dva roky sa pripojila na internet a v roku 2000 prešla na automatizovaný výpožičný proces.