Historický kalendár – 41. týždeň

» 10. októbra sa narodil učiteľ, pestovateľ liečivých rastlín a turista Jakub Lux (10. 10. 1802 Veľká – 8. 10. 1873 Stará Lesná). Študoval v Kežmarku, Prešove a v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ. Zaoberal sa propagáciou turistiky a prírodných krás Tatier. Počas svojho života vystúpil 98-krát na Lomnický štít, aj ako vysokohorský vodca. Zaoberal sa včelárstvom a pestoval liečivé byliny.

» 10. októbra sa narodil učiteľ Daniel Mihálik (10. 10. 1767 Hybe – 18. 11. 1840 Kežmarok). Študoval na lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene, kde študoval teológiu, filozofiu, matematiku a prírodné vedy. Bol vychovávateľom a profesorom na kolégiu v Sárospataku a lýceu v Kežmarku. Stal sa prvým profesorom na katedre teológie na lýceu. Viedol aj praktické cvičenia teológov v ich rodnom jazyku, teda aj v slovenčine. Roku 1826 napísal 400-stranové dielo o fyzike Institutio physicorum prolegomena. Žiakov viedol k samostatnému mysleniu, nie k jednoduchému odriekaniu učebnej látky. Viackrát bol zvolený za rektora lýcea. Bol senátorom vonkajšej rady mesta a členom prírodovedných spoločností.

» 12. októbra sa narodil arcidiakon, profesor teológie a regionálny historik Martin Pirhalla (12. 10. 1852 Kežmarok – 30. 11. 1922 Spišská Kapitula). Po gymnaziálnych štúdiách v Levoči a vo Veľkom Varadíne študoval teológiu na Viedenskej univerzite. Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom v Liptovskom Sv. Mikuláši, ale už r. 1877 začal prednášať filozofiu v spišskom seminári a učiť na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Ďalej pokračoval v štúdiu vo Viedni v Augustineu. V roku 1885 získal doktorát teológie, na Spiši prednášal kánonické právo a cirkevné dejiny. Roku 1890 odi­šiel za farára do Podolínca, o rok sa stal dekanom Staroľubovnianskeho dištriktu, v roku 1909 spišským kanonikom, následne titulárnym prepoštom, kapitulským farárom a oravským archidiakonom. Mal blízky vzťah k dejinám. Zaoberal sa aj dejinami hradu Ľubovňa, dejinami spišských cechov, ale jeho hlavným dielom bol Náčrt dejín Spišského prepoštstva z roku 1899. Bol jedným zo zakladajúcich členov Spišského dejepisného spolku a dlhoročným členom jeho výboru, posledné roky bol jeho podpredsedom. Publikoval v regionálnych novinách, časopisoch a zborníkoch.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.