Historický kalendár – 43. týždeň

» 26. októbra zomrel kňaz Alexander Boharčík (21. 12. 1869 Gánovce – 26. 10. 1952 Poprad-Veľká). Ordinovaný bol 29. júna 1892. Pôsobil v Hornej Zubrici, v Kežmarku, v Levoči, v Ľubici a ako rímskokatolícky farár vo Vikartovciach a od roku 1911 až do svojej smrti vo Veľkej. V roku 1919 sa stal dekanom a školským inšpektorom vo Veľkej. V roku 1923 kandidoval za Slovenskú ľudovú stranu. Počas jeho pôsobenia opäť zosilnel dlhotrvajúci spor o zvony s evanjelickou cirkvou, ktorý bol vyriešený až v 50-tych rokoch. Bol dlhoročným členom obecného zastupiteľstva.

» 26. októbra sa narodil agronóm Arpád Hensch (26. 10. 1847 Kežmarok – 17. 7. 1913 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Kežmarku, právo na univerzite v Budapešti, poľnohospodárstvo v Mosonymagyaróváre, hospodárske otázky a organizáciu poľnohospodárskych škôl v Belgicku, Francúzsku, Anglicku a Nemecku. Po štúdiách pracoval ako poľnohospodársky adjunkt na veľkostatkoch, správca školského majetku poľnohospodárskej školy v Košiciach, bol profesorom botaniky a pestovania rastlín na poľnohospodárskej škole v Keszthelyi, poľnohospodárskej akadémii v Mosonymagyaróváre, kde bol aj riaditeľom a od roku 1909 bol na dôchodku v Budapešti. Bol autorom odborných článkov v maďarských a nemeckých časopisoch (367 odborných prác). Skúmal obrábanie pôdy, sejbu, pestovanie rastlín, zriaďovanie, organizáciu a rentabilitu hospodárstiev. Vypracoval taxáciu ornej pôdy, lúk a pasienkov. Jeho dielo o oraní a sejbe preložil do slovenčiny Ľ. V. Rizner.

» 28. októbra zomrel lesný hospodár Ľudovít Greiner (1796 Lichtentanne, Nemecko – 28. 10. 1882 Jelšava). Bol absolventom Becksteinovho lesníckeho učilišťa v Dreissigackere a štátnu lesnícku skúšku v Mariabrunne pri Viedni zložil roku 1818. Svoju prvú cestu do Vysokých Tatier podnikol v roku 1824. Neskôr, 10. augusta 1837, vystúpil na Lomnický štít a zmeral ho barometricky. Z jeho temena porovnával uhlomerom a vodováhou výšky okolitých štítov. Vtedy celkom správne konštatoval, že Ľadový štít je zhruba rovnako vysoký ako Lomnický štít, ale že Gerlachovský štát bezpochyby prevyšuje oboch konkurentov. Ešte v tú istú jeseň teodolitom premeriaval výšky významnejších vrchov od Kriváňa po Kežmarský štít a overil si správnosť svojho predpokladu. Svoj objav zverejnil v roku 1839.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.