Poslanci sa vrátili k rokovaciemu stolu

Na ďalšom zasadnutí sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade, tentoraz to malo zmysel.

Poslanci sa na ostatnom rokovaní pustili do práce. Snímka: rov

Na programe mali body, ktoré sa im nepodarilo schváliť na predchádzajúcom zasadnutí, keďže časť poslancov trvá na stanovisku, že nebudú rokovať o zásadných finančných a strategických záležitostiach, kým primátor neodstúpi z funkcie pre svoj incident, pri ktorom šoféroval pod vplyvom alkoholu. Z programu tak boli vyradené body týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Ešte pri schvaľovaní programu poslanci nezaradili do programu návrh na financovanie lávky pre peších a cyklistov ponad cestu I/66. Lávka by sa mohla stavať v prípade, ak by mesto získalo peniaze z eurofondov. V ostatných bodoch poslanci našli zhodu, takže odsúhlasili aj prenájom školských a iných mestských priestorov pre rôzne športové a záujmové aktivity klubov a združení.

Časť poslancov naďalej trvá na odstúpení primátora Jozefa Švagerka. Snímka: rov

Pri zákazke došlo k porušeniu finančnej disciplíny

Rozsiahlejšiu debatu vyvolala správa o výsledkoch kontrol. Najdiskutovanejšími boli výsledky hĺbkovej kontroly vrátane verejného obstarávania pri zákazke Stavebné úpravy v budove kina Tatran a rekonštrukcia interiérového zariadenia Mestského informačného centra mesta Poprad.
Uskutočnila sa ešte pred komunálnymi voľbami v roku 2014. V správe z kontroly sa uvádza, že na koordinačnom rokovaní pred začiatkom prác sa zúčastnil aj dodávateľ ešte pred výberom dodávateľa v prieskume trhu. Na základe uvedenej skutočnosti kontrola konštatuje, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa stavebných prác porušil princípy uvedené v zákone o verejnom obstarávaní, teda princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Vybratý dodávateľ prác vyhral s ponukou 35 899,60 eur. Podobne aj v prípade zadávaní zákazky na interiérové vybavenie infocentra mal porušiť rovnaké princípy, ako v prípade stavebných prác. Interiér stál mesto 23 748 eur.
Vzhľadom k podmienkam realizácie zákaziek (vopred vybratí dodávatelia stavebných prác a atypického interiérového vybavenia) a zmene parametrov realizácie zákaziek nie je možné zhodnotiť realizáciu stavebných prác a dodanie atypického interiérového vybavenia ako hospodárne, efektívne a účinné použitie finančných prostriedkov tak, ako to vyplýva zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, uvádza sa v závere správy. Uvedeným postupom došlo podľa kontroly k porušeniu finančnej disciplíny v celej výške hodnoty zákaziek – 59 647,60 eur.

Mestský úrad v Poprade. Snímka: rov

Mesto žaluje kontrolórku Kozlerovú

Kontrolórka Zita Kozlerová tiež informovala o tom, že mesto Poprad podalo na ňu žalobu súvisiacu s kauzou kontroly rekonštrukcie sociálnych zariadení na mestskom úrade. „Petit hovorí o tom, že žalobca, teda mesto Poprad žiada, aby správny súd rozhodol tak, že vráti správu žalovanému na opätovné otvorenie. Neviem si predstaviť, aby vôbec takto súd zasiahol do výsledkov kontroly, ktoré boli objektívne zistené a uvedené v správe. Neviem si predstaviť, čo by som urobila s takouto správou. Ja by som nič iné nenapísala,“ uviedla Zita Kozlerová. Viceprimátor Igor Wzoš, ktorý viedol zastupiteľstvo namiesto neprítomného primátora, sa k tejto záležitosti nevedel vyjadriť. „O tomto mám iba okrajovú vedomosť, a to, ako to vyhodnotil primátor a že to dal zastupovať advokátskej kancelárii, je predovšetkým jeho rozhodnutie. Ja by som možno postupoval inak,“ uviedol Wzoš.
Poslanci na rokovaní schválili aj plán ďalších zasadnutí, takže ďalšie riadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutočnia 26. októbra a 7. decembra.

Rastislav Ovšonka