Historický kalendár – 45. týždeň

» 7. novembra zomrel lekárnik a priekopník fotografie Karol Divald (2. 11. 1830 Banská Štiavnica – 7. 11. 1897 Prešov). Farmáciu študoval na Lekárskej fakulte vo Viedni. Diplom magistra farmácie získal v roku 1850. Po absolutóriu pôsobil ako lekárnik krátko v rakúskom Vorarlbegu, niekoľko rokov aj v Bardejove. Šesťdesiate roky 19. storočia zasvätil Divald fotografickým experimentom a zdokonaľovaniu sa v tomto odbore. Okolo roku 1860 otvoril svoj prvý fotoateliér. Venoval sa najmä ateliérovej portrétovej fotografii, no čoskoro sa začal zaujímať aj o fotografovanie krajín. K jeho prvým krajinárskym fotografiám patria zábery z Vysokých Tatier. Prvý Divaldov fotografický album Vysokých Tatier obsahoval 30 záberov a vyšiel v roku 1873. Divald so svojim prenosným ateliérom najčastejšie navštevoval okolie vodopádov Studeného potoka. Navštívil aj Velickú dolinu, zachytil Štrbské a Popradské pleso. Divald kládol dôraz aj na kompozíciu obrazu, umiestnenie základných hmôt v priestore. Divaldovo účinkovanie v Tatrách vyvrcholilo v roku 1895 otvorením fotoateliéru v Starom Smokovci.

» 7. novembra zomrel horolezec František Lipták (pôvod. Fero Liptai) (29. 9. 1894 Kežmarok – 7. 11. 1967 Kežmarok, pochovaný v Bratislave). Po maturite nastúpil ako úradník na riaditeľstve kúpeľov v Tatranskej Lomnici. Od roku 1919 prešiel do služieb energetiky, dlhé roky pôsobil ako riaditeľ elektrárne v Spišskej Novej Vsi. Tu sa hneď aktívne zapojil do organizácie mladej povojnovej slovenskej turistiky a v roku 1921 spolu s Gustávom Nedobrým a Mikulášom Mlynárčikom založil prvú československú organizáciu tatranských horolezcov JAMES. Po desiatky rokov bol jedným z najagilnejších funkcionárov a predsedov spolku i organizátorov jeho „horolezeckých týždňov“. Veľmi dobre poznal Slovenský raj i Vysoké Tatry a ako funkcionár Klubu československých turistov spolupracoval na ich turistickom sprístupňovaní. Vo svojich početných literárnych prácach sa venoval opisu i propagácii prírodných krás, dejinám slovenskej turistiky a horolezectva i rôznym národohospodárskym problémom tatranskej oblasti. Spolu s Jozefom Šimkom pripravil tri vydania populárneho turistického sprievodcu Vysoké Tatry (1942, 1947, 1948). Bol členom redakčnej rady Krás Slovenska.

» 11. novembra sa narodil historik, mineralóg, numizmatik, prírodovedec Jonáš Andrej Cirbes (11. 11. 1732 Spišské Podhradie – 12. 1. 1813 Spišská Nová Ves). Absolvoval teológiu v Halle. Bol evanjelickým kazateľom v Spišskej Novej Vsi a zakladateľom tamojšieho ev. a. v. kostola (1790) a seniorom trinástich spišských miest. Zaujímal sa o vedy, literárne dejiny, históriu, heraldiku, numizmatiku, mineralógiu a banícke práce. Bol majiteľom rozsiahlej knižnice a cennej zbierky nerastov a mincí. V širokom okolí ho poznali ako dobrého znalca Tatier a tatranskej literatúry. Sám vydal vo Viedni v roku 1772 prvé všestranne informatívne dielo o Vysokých Tatrách: Kurzgefasste Beschreibung des Karpathischen Gebirges. 4. augusta 1773 navštívil Cirbes s niekoľkými ľuďmi štôlne na Kriváni a pri tej príležitosti uskutočnil prvý známy výstup na jeho vrchol.

» 14. novembra zomrel katolícky kňaz a botanik Pavol Vitkai (31. 12. 1779 Spišské Bystré – 14. 11. 1842 Orawka, Poľsko). Po vysvätení za kňaza pôsobil na viacerých miestach hlavne na Liptove a Orave. Od roku 1830 v Orawke v Poľsku. Botanizoval na Ďumbieri, Choči, Boroch na Orave, Veľkom Stohu, Malom a Veľkom Rozsutci, Babej hore a v Pilsku. Ako prvý oravský a slovenský botanik svoju výskumnú štúdiu Flóra Arvensis napísal v roku 1822. Je to prvá súborná štúdia Oravy a uvádza v nej 510 údajov o výskyte rastlín na Orave a čiastočne aj na Liptove. Prvá aj druhá časť rukopisu bola použitá v práci Dr. Mikuláša Szontágha, autora prvej publikovanej súbornej flóry Oravy z roku 1863, druhá časť rukopisu sa zachovala v knižnici Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Pavol Vitkai zastával aj občianske funkcie, bol prísediaci súdnej stolice a čestný dekan a kanonik pre hornooravský dištrikt. Kostolu v Spišskom Bystrom daroval cibórium – pozlátený medený kalich z roku 1734.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.