Historický kalendár – 46. týždeň

» 15. novembra zomrel evanjelický kňaz Gustáv E. Fábry (12. 4. 1890 – 15. 11. 1957 Matejovce). Bol evanjelickým a. v. farárom v Matejovciach od roku 1931 až do svojej smrti. Od roku 1939, po náhlej smrti sobotského kňaza, pôsobil aj v Spišskej Sobote. Keďže so svojím cirkevným zborom dobrovoľne uznal právo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, služby Božie vykonával v slovenskom jazyku. Počas 2. svetovej vojny sa nacionalisticky neexponoval. Bol ponechaný v duchovnej službe aj po roku 1945. V tomto období pôsobil okrem Matejoviec aj vo Veľkom Slavkove, Mlynici, Novej Lesnej, Starej Lesnej, Veľkej Lomnici a v Huncovciach.

» 15. novembra zomrel literárny historik a bibliograf Ján Mišianik (11. 10. 1914 Nižná Šuňava – 15. 11. 1972 Bratislava). Študoval na gymnáziu v Levoči. Neskôr klasickú a slovanskú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na gymnáziu. Stal sa pracovníkom Univerzitnej knižnice, riaditeľom Knižnice SAVU a neskôr vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave (1950 – 1972). Vo svojej práci sa venoval výskumu archívov a knižníc na Slovensku a neskôr i v zahraničí (Rakúsko, NSR, Maďarsko, Poľsko, NDR a Rumunsko). Redigoval bibliografický mesačník Literárne zvesti. Nové poznatky priniesol v prácach Dejiny levočského kníhtlačiarstva a Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Venoval sa najstaršej slovenskej literatúre od Veľkej Moravy po osvietenstvo. Výsledkom jeho výskumu sú štúdie o latinskej stredovekej próze, o literárnom humanizme, slovenskej barokovej lyrike a o našej literatúre vo svetle feudálnej cenzúry v knihe Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Vydal Antológiu staršej slovenskej literatúry. Bol aj editorom a prekladateľom z poľskej a francúzskej literatúry.

» 18. novembra zomrel strojný inžinier a železničný odborník Maximilián Bielek (22. 6. 1833 Švábovce – 18. 11. 1917 Budapešť). Študoval na gymnáziu v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Budapešti. Neskôr začal študovať na lýceu v Bratislave a následne na polytechnike vo Viedni. Po získaní diplomu strojného inžiniera vstúpil do služieb rakúskych štátnych železníc. Pôsobil v Prahe. V Budapešti ho v roku 1864 vymenovali za riadneho profesora tzv. Jozefínskej technickej vysokej školy, kde viedol Katedru strojových mechanizmov. Na technike vyučoval až do roku 1906. Niekoľko rokov bol predsedom sekcie strojného inžinierstva v Spolku inžinierov a architektov Uhorska. Bielek bol predovšetkým praktik – v roku 1863 projektoval a postavil miestnu železnicu v Budapešti Kálvin tér – Újpest. Zároveň publikoval články v Magyar Természettudományi Közlönyi (Prírodovedecké zvesti – od roku 1860) a Magyar Mérnök Egyesület Közlöny (Zvesti Spolku inžinierov a architektov Uhorska – od roku 1867).

» 19. novembra sa narodil právnik a posledný gróf provincie XVI. spišských miest Jonatán Schmoer (19. 11. 1802 Spišská Sobota – 14. 6. 1883 Spišská Sobota). Po ukončení ľudovej školy pokračoval v štúdiu na lýceu v Kežmarku. Právo študoval na prešovskom kolégiu. Pôsobil ako mestský notár, neskôr richtár v Spišskej Sobote. Po vytvorení provincie 16 spišských miest od roku 1860 bol asesorom (prísediacim) a od roku 1867, po smrti Jakuba Nitscha, sa stal provinčným grófom a podžupanom 16 spišských miest. V roku 1876 odišiel na dôchodok, ktorý prežil v Spišskej Sobote. Bol posledným grófom provincie XVI. spišských miest.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.