Historický kalendár – 47. týždeň

» 22. novembra zomrel verejný činiteľ, právnik, poslanec, prekladateľ a statkár Andrej Spóner (4. 2. 1842 Veľká Lomnica – 22. 11. 1917 Veľká Lomnica). Študoval na lýceu v Kežmarku, právo na univerzite v Pešti, kde v roku 1865 získal titul doktora práv. Roku 1867 sa stal súdnym notárom Spišskej stolice. V roku 1871 sa vrátil domov na svoj statok a stal sa čestným hlavným stoličným notárom. Bol členom Spišského hospodárskeho spolku a v tomto odbore publikoval aj veľa odborných článkov. Prekladal maďarských autorov do nemčiny a naopak. Bol aj členom Uhorského karpatského spolku. Patril k výborným šachistom – bol priekopníkom kompozičného šachu. Pôsobil aj v politike, v rokoch 1878 až 1883 bol poslancom uhorského snemu.

» 23. novembra zomrela šľachtičná Barbora Alžbeta Wielandová (13. 11. 1799 Vlková – 23. 11. 1882 Vlková). Žila prevažne vo Vlkovej a v Kežmarku, kde sa s ňou počas pôsobenia na evanjelickom lýceu v rokoch 1818 až 1824 zoznámil a priatelil Ján Chalupka. Korešpondenčný styk udržiavali aj po jeho odchode do Brezna a zachované listy predstavujú cenný materiál nielen k Chalupkovej biografii, ale aj k spoločensko-etickým otázkam doby.

» 24. novembra sa narodil právnik, literát, amatérsky výtvarník a organizátor jazdeckého športu Štefan Bornemisza (24. 11. 1917 Budapešť – 15. 11. 2006 Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov). V Poprade pôsobil od roku 1954. Zaslúžil sa o rozvoj jazdeckého športu v Poprade, Veľkej Lomnici a Vysokých Tatrách. Bol hlavným organizátorom jazdeckých podujatí, účastník súťaží, člen rozhodcovských komisií. V Poprade-Veľkej založil jazdecký oddiel (1955) a viedol ho 16 rokov. Pod jeho vedením získali popradskí jazdci niekoľko majstrovských titulov. Stal sa členom legislatívnej komisie pri MsÚ v Poprade (1999 – 2000). Intenzívne sa venoval maliarstvu, rezbárstvu, sochárstvu. Bol autorom viacerých samostatných publikácií a odborných článkov zameraných na jazdectvo. Stal sa čestným občan mesta Moháč. Bornemisza bol členom Klubu Popradčanov a Rádu maltézskych rytierov.

» 27. novembra sa narodil národný pracovník a publicista Michal Šoltés (27. 11. 1802 Mengusovce – 6. 9. 1862 Važec). Študoval v Kežmarku, Rožňave, Miškovci a v Bratislave. Teologické štúdium absolvoval na univerzite v Jene. V roku 1830 sa stal kaplánom v Partizánskej Ľupči, od roku 1831 bol evanjelickým farárom vo Važci. Stal sa členom Tatrína a dopisovateľom Štúrových Slovenských národných novín a Slovenských novín. Písal o slovenskom jazyku a literatúre, o národno-buditeľskom ruchu a miestnych pomeroch. Bol účastníkom schôdze liptovských evanjelických farárov, ktorí podpísali osvedčenie za Štúrovu spisovnú slovenčinu. Na jej obranu vystúpil v Slovenských pohľadoch v roku 1852. Prispieval i do Hurbanových Cirkevných listov. Napísal Piesne slovenského ľudu. Stal sa zakladateľom Spolku miernosti vo Važci a viacerých národnobuditeľských spolkov. V jeho dome sa zásluhou viacerých členov rodiny hrávalo slovenské ochotnícke divadlo.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.