Historický kalendár – 48. týždeň

» 30. novembra zomrel arcidiakon, profesor teológie a regionálny historik Martin Pirhalla (12. 10. 1852 Kežmarok – 30. 11. 1922 Spišská Kapitula). V rokoch 1872 až 1876 študoval teológiu na Viedenskej univerzite. Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom v Liptovskom Svätom Mikuláši, od roku 1877 už prednášal filozofiu v Spišskom seminári a učil v Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Následne pokračoval v štúdiách vo Viedni, v roku 1885 získal doktorát z teológie. V Spišskom seminári prednášal aj biblické vedy, kánonické právo a cirkevné dejiny. V roku 1890 sa stal farárom v Podolínci, následne dekanom Staroľubovnianskeho dištriktu, v roku 1909 sa stal spišským kanonikom, následne titulárnym prepoštom, kapitulským farárom a oravským arcidiakonom. Už od mladosti mal blízky vzťah k dejinám. Ako podolínsky farár usporiadal tamojší archív. Zaoberal sa aj dejinami hradu Ľubovňa, dejinami spišských cechov. Jeho hlavným dielom bol Náčrt dejín Spišského prepošstva. Bol jedným zo zakladajúcich členov Spišského dejepisného spolku a dlhoročným členom jeho výboru, posledné roky bol jeho podpredsedom. Publikoval v regionálnych novinách, časopisoch a zborníkoch i v odborných časopisoch.

» Tohto roku uplynulo 710 rokov od prvej písomnej zmienky o Majerke i Stotinciach, ktoré dnes tvoria obec Ihľany. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením obce Majerka a Stotince pod menom Ihlanovce, v roku 1961 sa názov obce zmenil na Ihľany. Obec Majerka sa prvýkrát spomína v roku 1307 v hraničnom liste Nagyör pod názvom Borkut. V politických, právnych i cirkevných záležitostiach Majerka podliehala Ľubici. V roku 1773 mala Majerka pri súpise 70 domov a 413 obyvateľov. Medzi Majerkou a Ľubicou boli vždy napäté vzťahy, o čom svedčia sťažnosti Majerky na vykorisťovanie Ľubicou. Stotince sa tiež prvýkrát spomínajú v roku 1307 v liste Nagyör pod názvom Százteleke. Ako obec sa prvý raz spomína pod názvom vila Hundertmark v roku 1322. V 16. storočí sa obec dostala do vlastníctva poľského šľachtica Hieronyma Laského. Po vojne vznikli v Majerke i Stotinciach miestne národné výbory. V roku 1960 sa zlúčením oboch obcí Majerka a Stotince vytvorila obec Ihľany a v tom istom roku sa po prvý raz rozsvietili elektrické svetlá a v obci sa založilo Jednotné roľnícke družstvo. V roku 1965 sa dokončila výstavba materskej školy. V roku 1972 sa dokončila rekonštrukcia bývalého hostinca a budova sa zmenila na kultúrny dom. V roku 1987 tu bol postavený lyžiarsky vlek. Významnou udalosťou pre Ihľany bolo dokončenie výstavby vodovodu.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.