Nový most na kežmarskom sídlisku zvládne storočnú vodu, stále sa však čaká na poldre

Doprava na sídlisku Sever bude kvôli prácam obmedzená do marca.

Pár mesiacov budú musieť domáci vydržať dopravné obmedzenia. Snímka: mesto Kežmarok

Od ničivých povodní v rokoch 2010 a 2014 obyvatelia sídliska Sever čakajú na výmenu mosta cez Ľubický potok. S prácami sa začalo koncom októbra, stavebná spoločnosť Strabag má podľa zmluvy most dokončiť do piatich mesiacov. Doprava bude obmedzená do 4. marca 2018.  Obchádzková trasa povedie po ulici Nižná brána cez most pri objekte STS Kežmarok.

Nakoniec získali úver

Most tvoril pri povodniach prekážku, pretože neumožňoval odvádzať potrebný prietok prívalovej vody. Prietočnosť pôvodného mosta na Severe bola  91 metrov kubických, čo zodpovedá tzv. dvadsaťročnej vode. Po prestavbe bude mať prietok 150 metrov kubických, nový most by mal teda zvládnuť aj tzv. storočnú vodu. Súčasťou stavby je aj výmena obrusných vrstiev miestnej komunikácie na sídlisku Sever na ulici Pod lesom.

 „Úplnú protipovodňovú  bezpečnosť však zabezpečí až výstavba veľkokapacitných poldrov,“

 

Eva Kelbelová
vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku MsÚ Kežmarok

Mesto Kežmarok sa v predchádzajúcich rokoch neúspešne uchádzalo o financie z eurofondov. Nakoniec radnica našla peniaze z iného zdroja. „Na financovanie tejto stavby mesto získalo výhodný úver na infraštruktúrne projekty, ktoré poskytla Všeobecná úverová banka s podporou Európskej investičnej banky vo výške 331,5-tisíc eur,“ uviedla komunikačná manažérka mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.

Finále protipovodňových opatrení až s poldrami

Vyššia prietočnosť mosta zníži ohrozenie okolitého územia prívalovými vodami na úrovni storočnej vody. Takáto hrozba prichádza v daždivých rokoch dva až trikrát ročne. Finále protipovodňových opatrení však prinesie až dobudovanie poldrov v bývalom vojenskom priestore Javorina.

Po dostavaní plánovaných poldrov by už takého záplavy mali byť minulosťou. Snímka: archív

„Koryto toku Ľubica, s ohľadom na stiesnené pomery, v ktorých tečie, nevie bezpečne previesť vody takého rozsahu, ako boli v roku 2010 a 2014, preto je nevyhnutná výstavba poldrov. Už v súčasnosti po vybudovaní poldrov zo strany Vojenských lesov a majetkov sa situácia čiastočne zlepšila. Úplnú protipovodňovú  bezpečnosť však zabezpečí až výstavba veľkokapacitných poldrov,“ povedala vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku MsÚ Kežmarok Eva Kelbelová. Podľa jej slov v súčasnosti existuje právoplatné územné rozhodnutie na umiestnenie stavieb. Ukončený je aj proces posúdenia vplyvov na životné prostredie.

„Čaká“ aj most pri pekárni

Problematický je aj most pri pekárni cez Ľubický potok. Zatiaľčo most na Severe patrí mestu, ten pri pekárni je vo vlastníctve vyššieho územného celku. Podľa primátora Jána Ferenčáka je táto otázka v štádiu rokovania. „Prietočnosť tohto mosta je ešte nižšia ako bola prietočnosť mosta na Severe, len 79,6 m3. Most je však v dobrom technickom stave, situácia v okolí mosta tiež do značnej miery obmedzuje možné technické riešenia. Otázka zabezpečenia tejto prestavby teda ostáva naďalej otvorená,“ povedala E. Kelbelová. Most však podľa jej slov po zrealizovaní poldrov dokáže pri povodniach bezpečne previesť regulovaný prietok. Pri navrhovaní poldrov bola totiž prietočnosť mostov rozhodujúcim z faktorov, z ktorých projektant vychádzal.

Jana Tomalová