Týždeň pod Tatrami – 46. týždeň

* Zasadnutie Uhorského karpatského spolku 18. novembra v Poprade malo byť zásadným pre jeho ďalšie smerovanie. Mimoriadne bohatá diskusia a reprezentatívna účasť boli signálmi, že by sa činnosť spolku mohla zásadným spôsobom oživiť. Napokon len informatívna správa z diskusie „zabrala“ dve novinové strany… K najzaujímavejším príspevkom patrili vstupy Maximiliána Weissa o turistických chodníkoch a ich budovaní, no rozruch vzbudili príspevky Popradčanov Kulmana a Förstera o integračných projektoch riadenia Tatier i potrebe budovania silného podtatranského centra Popradu.
* Prvý turistický večer sa 16. novembra uskutočnil v Kežmarku. Usporiadal ho tamojší Tatranský spolok a protagonistom večera bol Gyula Andor Hefty, stredoškolský učiteľ. Podujatie sa stretlo s nečakane veľkou návštevou a výborným ohlasom.
* Absolvent medicínskych štúdií Ernst Gottlieb z Huncoviec nastúpil do pozície sekundárneho lekára v Tatra-nemocnici. Tu sa aj začal zoznamovať bližšie s tatranskou turistikou, čo sa mu napokon o šesť rokov neskôr stane osudným.
* Vo veku 76 rokov zomrel vo Veľkej Lomnici Dr. Andor von Spóner, mimoriadne významná osobnosť spišského politického a hospodárskeho diania. Spóner bol dlhoročným poslancom uhorského parlamentu. Podieľal sa na mnohých, pre Spiš významných rozvojových projektoch, a bol dušou spišského politického života.
* S cieľom podporiť všeobecné vzdelávanie aj mimo školského prostredia vypísala štátna škola v Spišskej Belej termíny prednášok jej učiteľov pre širokú verejnosť. Prednášky sa tematicky zamerali na aktuálne problémy, jednou z prvých bola napr. téma emancipácie žien.
* V Rakúsoch sa 18. novembra uskutočnili voľby farára evanjelickej cirkvi a. v. Víťazne z nich vyšiel Adam Galgon.
* Ako oznámil vestník ministerstva pôdohospodárstva, novým komisárom kúpeľov a turistických základní sa stal Dr. Štefan Dobay.

(arg)