Týždeň pod Tatrami – 48. týždeň

* Na bojiskách sa takmer nebojovalo, ale naplno vyznamenávalo a povyšovalo. Malé jubileum určite v kruhu dôstojníkov oslávil nadporučík Georg Cornidesz z 66. pešieho pluku, ktorému na hruď pripli už piate vyznamenanie, tentoraz Signum laudis. Vyznamenaný bol aj poľný kurát Rudolf Schönwiesner. Do hodnosti poručíka sanity bol povýšený Oskár Kalstein zo Spišskej Belej.
* Poslanec snemu za okres Kežmarok Dr. Paul Keller interpeloval ministrov i samotného premiéra vo veci zásobovania obyvateľstva potravinami. Poukázal najmä na to, že zo zásobovacích kvót ide neúmerne veľké percento do tatranských kúpeľov a zariadení, čím trpí obyvateľstvo do takej miery, že chýbajú aj základné potraviny. Žiadal pritom okamžitú nápravu stavu alebo zvýšenie kvót.
* Nové barakové liečebné zariadenie pre pľúcne chorých otvorilo vojenské veliteľstvo z Košíc v Tatranských Matliaroch. Ide najmä o invalidných z titulu choroby alebo vojenských vyslúžilcov, ktorí ochoreli počas výkonu vojenskej služby. Kúpeľný lekár primár Leopold Strelinger s personálom bude mať na starosti pacientov na celkom 200 lôžkach.
* Spišsko-liptovská pobočka Krajinského spolku stredoškolských pedagógov mala 2. decembra pracovné stretnutie v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie viedol Karl Bruckner z Kežmarku. Pedagógovia prerokovávali odborné otázky a metodiku výuky prírodovedných predmetov, osobitne potom fyziky.
* S príchodom prvých mrazov otvorili v Kežmarku klzisko, tentoraz však aj s obmedzením jeho večernej prevádzky. Tá bude iba dva až tri razy týždenne, pretože sa z titulu nedostatku uhlia musí obmedzovať dodávka elektrickej energie, pričom vodné elektrárne nedokážu v zime produkovať potrebné množstvo pre obyvateľstvo a osvetlenie mesta.
* Policajná prehliadka novej železničnej vlečky do Weinovej fabriky a robotníckej kolónie sa uskutočnila 30. novembra v Kežmarku. Následne komisia podpísala súhlas s uvedením do prevádzky od 3. decembra.

(arg)