V Červenom Kláštore chystajú klub mládeže aj opravu lávky

Tento  rok  plánujeme definitívne dokončiť rozšírenie kanalizačnej siete o lokalitu Kvašne lúky a zrealizovať kompletné zateplenie materskej školy.

Snímka: ilustračné

Chceme tiež majetkoprávne vysporiadať pozemky pod prístupovou komunikáciou a chodníkom so zeleným pásom pre účely rozšírenia IBV pri Rybníku, taktiež  aj pozemky pre výstavbu promenádneho chodníka od Kúpeľov Smerdžonka po Kláštor kartuziánov. V prípade schválenia našej žiadosti chceme zrealizovať projekt modernizácie detského ihriska. Na čistiarni odpadových vôd sme začiatkom februára  zrealizovali úpravy na  aeračnom systéme biologicko-mechanickej linky.  Upravovali sme interiér priestorov bývalej hasičskej zbrojnice. Nevyužité priestory sa zmenia na  Klub mládeže, práce už prebiehajú.

Obec opraví aj lávka cez rieku Dunajec. Snímka: rov

Tiež by sme chceli revitalizovať autobusové zastávky a parkovisko pred kostolom Najsvätejšej Trojice Červený Kláštor. Z pohľadu medzinárodnej spolupráce s Gminou Czorsztyn sa chceme spoločne „povenovať“ druhej oprave lávky cez Dunajec. Celkové predpokladané náklady  investičných akcií predstavujú v súhrne sumu 409-tisíc eur. Mienime ich získať z mimorozpočtových obecných zdrojov ako je  Environmentálny fond, program LEADER, Prešovský samosprávny kraj aj od iných donorov. Aj naďalej budeme pokračovať v rokovaniach s obcou Lechnica ohľadom vysporiadania sporného katastrálneho územia. Už tradične organizujeme turnaj  O Pohár starostu obce v stolnom tenise, Klastor Cup v tenise, Minifutbalový turnaj generácii, Fašiangovú zábavu či Predsilvestrovský punč s hudobnou produkciou. Aj naďalej ostávame spoluorganizátormi Zamagurských foklórnych slávností a podporujeme aj Kláštorné kultúrne leto.

Štefan Džurný
starosta obce Červený Kláštor