Historický kalendár – 22. týždeň

» 31. mája sa narodil výtvarný pedagóg, maliar a grafik Ján Juraj Lumnitzer (31. 5. 1783 Spišská Nová Ves – 22. 1. 1864 Brno). Študoval teológiu v Debrecíne a v Lipsku. Výtvarné umenie absolvoval v Drážďanoch. Od roku 1809 bol učiteľom kreslenia a matematiky Evanjelického lýcea v Kežmarku, od roku 1815 učil na evanjelickom gymnáziu v Českom Těšíne, neskôr bol farárom a seniorom v Brne, superintendent Moravy a Sliezska, farárom v Českom Těšíne. V Kežmarku namaľoval množstvo portrétov tamojších rodín. Venoval sa prevažne krajinomaľbe, podobizniam historických osobností a zvieracím žánrom, v krajinomaľbe bol prívržencom vedutového názoru.

» 2. júna zomrel lekár Zdeněk Kohoutek (15. 5. 1931 Boskovice, Česko – 2. 6. 1993 Poprad). Základnú školu a gymnaziálne štúdium ukončil v Boskoviciach. V roku 1956 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity J. E. Purkyně. Po skončení školy rok pracoval na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Spišskej Novej Vsi, následne v českom Moste. Od roku 1959 až do roku 1993 pracoval v Nemocnici s poliklinikou v Poprade na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v rôznych funkciách. Zaslúžil sa o zavedenie nového spôsobu ošetrovania novorodencov a matiek, tzv. rooming in. Podieľal sa na výchove nových lekárov.

» Tohto roku uplynie 755 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Spišský Štvrtok. Obec sa prvýkrát spomína v listine Belu IV. v roku 1263, kde v spore medzi obcami Iliašovce a Dravce významnú úlohu zohrala cesta „que de villa Santi Ladislai vadit ad villam Lywche“, teda cesta idúca z dediny Spišský Štvrtok k dedine Levoča. A práve táto listina z roku 1263 je prvým písomným dokladom o existencii obce Spišský Štvrtok. V polovici 13. storočia boli pomery na Spiši pomerne konsolidované. Vytvorila sa skupina kopijníkov so slovanským pôvodom, ktorá mala chrániť severné hranice Uhorska. Ich hlavným sídlom bol až do roku 1726 Spišský Štvrtok a po ňom Betlanovce. Panovník už v roku 1243 udelil kopijníkom rôzne výsady a až do 19. storočia im bol priznávaný šľachtický pôvod, ktorý mal pôvod v slovanskej veľkomoravskej šľachte. Po roku 1312 nastal nebývalý rozvoj obce, kedy sa obec definitívne zmenila na mestečko. V roku 1532 sa Spišský Štvrtok stal majetkom Thurzovcov a tým aj definitívne poddanskou obcou Spišského hradu.

Pripravené v spolupráci v Podtatranskou knižnicou.