Historický kalendár – 24. týždeň

» 14. júna zomrel právnik a posledný gróf provincie XVI. spišských miest Jonatán Schmoer (19. 11. 1802 Spišská Sobota – 14. 6. 1883 Spišská Sobota). Po ukončení ľudovej školy pokračoval v štúdiu na lýceu v Kežmarku. Právo študoval na prešovskom kolégiu. Pôsobil ako mestský notár, neskôr richtár v Spišskej Sobote. Po vytvorení provincie 16 spišských miest od roku 1860 bol asesorom (prísediacim) a od roku 1867 po smrti Jakuba Nitscha sa stal provinčným grófom a podžupanom 16. spišských miest. V roku 1876 odišiel na dôchodok, ktorý prežil v Spišskej Sobote. Bol posledným grófom provincie XVI. spišských miest.

» 15. júna sa narodil národohospodár a publicista Gregor František Berzeviczy (15. 6. 1763 Veľká Lomnica – 23. 2. 1822 Veľká Lomnica). Študoval na lýceu v Kežmarku klasické jazyky, filozofiu a právo. Z Kežmarku odišiel študovať právo na peštiansku univerzitu, ktorú absolvoval roku 1783 a získal advokátsky diplom. V roku 1797 vydal v Levoči prvú národohospodársku prácu v Uhorsku O obchode a priemysle Uhorska. V roku 1806 vydal opäť v Levoči ďalšiu knihu O postavení a povahe roľníkov v Uhorsku – v skutočnosti prvú monografiu o poddaných. Jeho ďalšie publikácie boli v roku 1808 Názory na ázijsko-európsky obchod a v roku 1814 Rozšírenie obchodu so Severom, kde zvýraznil význam lodnej dopravy a priekopnícky navrhol prepojiť európske rieky kanálmi. Ešte v roku 1801 sa stal cirkevným a školským dozorcom Potiského dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1813 bol jedným zo zostavovateľov nového školského poriadku kežmarského lýcea. Berzeviczy bol priekopníkom a propagátorom tatranskej turistiky a mnohých učencov či šľachtické osobnosti povodil po Tatrách.

» 17. júna zomrel kňaz a zakladateľ školy Karol Szedélyi (13. 4. 1846 Spišská Sobota – 17. 6. 1918 Spišská Sobota). Ordinovaný bol 7. septembra 1869. Pôsobil v Lomničke, Partizánskej Ľupči, Bijacovciach a Poľanovciach. V roku 1879 bol riaditeľom v Dievčenskom inštitúte v Spišských Vlachoch. V roku 1882 sa opäť pôsobil v Poľanovciach. V rokoch 1888 až 1918 pôsobil ako kňaz v Spišskej Sobote, kde v roku 1909 založil rímskokatolícku dievčenskú meštiansku školu.

» Tohto roku uplynulo 755 rokov od prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá. Pôvodne sa prvá písomná zmienka viazala k roku 1246. Listina bola zapísaná v zozname archívnych dokumentov, uložených v mestskom archíve. Zoznam vyhotovili pri evakuácii archívu počas vojny v roku 1944. Počas evakuácie sa však niektoré písomnosti stratili a pri usporiadaní belianskeho archívu v roku 1959 sa táto listina už nenašla. Prvá doložená písomná zmienka o Spišskej Belej je tak tá z roku 1263. Za preukázané služby daroval kráľ Belo IV. svojmu spišskému servientovi Leonardovi istý les s časťou prázdnej zeme ležiacej pri potoku Thothpataka. V listiny sa uvádza, že les a zem, ktorú Belo IV. daroval Leonardovi, sa nachádza pri hranici mešťanov z Belej. Predpokladá sa, že už v roku 1271 bola Spišská Belá súčasťou Spoločenstva spišských Sasov. Aj keď Spišskú Belú niektoré pramene označujú ako civitas, slobodným kráľovským mestom sa nikdy nestala.

Pripravené v spolupráci v Podtatranskou knižnicou.