Historický kalendár – 26. týždeň

» 27. júna sa narodil pedagóg a organizátor turistiky v Tatrách Bartolomej Baradlai (27. 6. 1883 Rožňava – 28. 10. 1914 Jasienica Zamkowa, Poľsko). Pochádzal z garbiarskej rodiny a vyštudoval chémiu a prírodopis na budapeštianskej univerzite. Od roku 1905 pôsobil ako profesor na kežmarskom gymnáziu a vyššej obchodnej škole. Prispieval do prírodovedných časopisov a organizačne pracoval v Uhorskom karpatskom spolku. Hoci žil v Kežmarku, aktívne spolupracoval s bývalým Karpatským múzeom v Poprade a v roku 1913 ho poverili spravovaním jeho botanických zbierok. Žiakov pravidelne vodil do Vysokých Tatier. Spolu značkovali a upravovali turistické chodníky a získavali prírodovedné exponáty pre múzeum. Bradlai bol jednou z prvých obetí prvej svetovej vojny.

» 27. júna sa narodila prekladateľka Vilma Blaschke (27. 6. 1903 Kežmarok – 29. 3. 2008 Salzburg, Rakúsko). V Kežmarku pôsobila ako ochotníčka a neskôr aj ako dramaturgička. V 1925 sa vydala za profesora a historika umenia Ernesta Blaschkeho z Viedne. V roku 1926 sa vrátila s manželom do Kežmarku. Neskôr opäť odišla od Viedne, kde skoro až do konca II. svetovej vojny pôsobila ako profesorka na Medzinárodnej Berlitzovej škole pre jazyky juhovýchodnej Európy a ako tlmočníčka. Koniec II. svetovej vojny ju zastihol v Salzburgu, kde pôsobila ako tlmočníčka medzinárodnej organizácie pre utečencov. Bola členkou výboru Združenia spisovateľov v Salzburgu a bola „motorom“ tamojšej literárnej scény. Prekladala nemeckú poéziu do slovenčiny a maďarčiny. Svoje sté narodeniny oslávila oficiálne v rodnom Kežmarku.

» 1. júla zomrel rímskokatolícky kňaz Ján Čarnogurský (12. 1. 1904 Malá Franková – 1. 7. 1938 Levoča). V roku 1925 dosiahol na Pápežskej univerzite sv. Urbana v Ríme ako 21-ročný doktorát filozofie. Po svojej kňazskej vysviacke pôsobil sedem rokov ako kaplán v Kežmarku. Hovorí sa, že práve on našiel v tunajšom kostole zamurovanú sochu Madony s dieťaťom. Neskôr pôsobil ako špirituál a profesor v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Čarnogurský vynikal nielen intelektuálnym nadaním, ale aj nezvyčajnou duchovnosťou, láskou k modlitbe a duchovnej sebadisciplíne.

» 2. júla zomrel lesný inžinier Viliam Illenčík (2. 6. 1899 Spišská Teplica – 2. 7. 1973 Medelín, Kolumbia). V roku 1927 ukončil České vysoké učenie technické v Prahe. V rokoch 1927 a1928 pracoval na riaditeľstve lesov Spišského biskupstva v Spišskej Teplici ako lesný adjunkt. Neskôr pôsobil v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Lesníci na Spiši mu vďačia za niekoľko lesníckych a dopravných stavieb. V rokoch 1943 až 1945 bol prodekanom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, prednášal v odbore lesného inžinierstva. Vo februári 1945 emigroval najprv do Nemecka, neskôr do Južnej Ameriky. Pôsobil v Argentíne. V roku 1955 bol prijatý za profesora na Vysokej škole lesníckej vo Valdivio v Chile. Neskôr sa presťahoval aj s rodinou do Kolumbie. Národná univerzita, Fakulta poľnohospodárskych vied v Medelline mu ponúkla profesorské miesto a umožnila vedeckú a publikačnú činnosť. Zaslúžil sa o rozvoj lesníctva nielen v Kolumbii, ale v celej Južnej Amerike. Bol ocenený titulom Zaslúžilý profesor Národnej univerzity.

Pripravené v spolupráci v Podtatranskou knižnicou.