Na Štrbskom Plese chce 1. tatranská ďalšie lanovky

Navrhované aktivity však nie sú v súlade s územným plánom obce Štrba.

Spoločnosť 1. Tatranská plánuje na Štrbskom Plese vybudovať nové lanovky, zjazdovky, zasnežovanie či vodnú nádrž. Zámer projektu s názvom Optimalizácia horských dopravných zariadení a dopravy na Štrbskom Plese je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.Týmto projektom chce spoločnosť znížiť intenzitu automobilovej dopravy a jej sústredenie do priestorov centrálneho parkoviska a priblížiť služby lyžiarskeho strediska k existujúcim staniciam električky a autobusov.

Zjazdovky pribudnú aj na Patrii

Svoj zámer chce spoločnosť dosiahnuť vytvorením nového nástupného bodu, dobudovaním nových lanoviek, dobudovaním zasnežovania, ale i rozšírením ponuky zjazdoviek v lokalitách, kde sa dnes nelyžuje, a tiež doplniť gastronomické služby výstavbou Koliby Trigan. Podľa návrhu chce spoločnosť na Štrbskom Plese vybudovať tri nové lanovky, a to lanovku  FIS, Trigan a Kempinski. Lanovka Kempinski je navrhovaná v dvoch variantoch, a to ako kabínková alebo pozemná lanovka. Táto lanovka by mala premávať od priestoru rovnomenného hotela k novej zjazdovke, ktorej začiatok bude pod bývalým liečebným domom Helios. V stanici pozemnej lanovky Parkovisko pod Heliosom, ako už z názvu vyplýva, sa plánuje aj parkovisko.

„Zámerom predloženého projektu je dotiahnuť osobné horské dopravné zariadenia čo najbližšie nielen k parkovacím plochám na centrálnom parkovisku, ale aj k železničnej a autobusovej stanici. Tým docielime, že návštevníci budú pri prístupe do strediska môcť využívať v oveľa väčšej miere hromadnú dopravu, čo pomôže dopravnej situácii aj prírodnému prostrediu,“ zdôvodnil zámery spoločnosti Peter Tomko z 1. tatranskej. Celková prepravná kapacita nových lanoviek má byť približne 6-tisíc osôb za hodinu. Tu by mala vyrásť aj Koliba Trigan. Súčasťou projektu sú i nové zjazdovky Krivánska, traverz Koska, odjazd Furkotka a Generál v oblasti existujúcich tratí na svahu Soliska a zjazdovky Mlynická a Helios v oblasti Patrie. Súčasťou zjazdoviek má byť aj zasnežovanie a nová akumulačná vodná nádrž potrebná pre výrobu technického snehu. Nádrž by mala byť zásobovaná z potoka Mlynica.

Uvedomujeme si, že návrh zasahuje do existujúcich chránených území.

Peter Tomko, 1. tatranská

 

Lanovky a zjazdovky chcú stavať v chránených územiach

Predpokladané celkové náklady projektu sú 23,7 alebo 25,15 milióna eur, v závislosti od realizovaného variantu. Celý zámer má však niekoľko otáznikov. Navrhované aktivity by mali byť umiestnené v jadrovej a nárazníkovej zóne Biosférickej rezervácie Tatry, taktiež v národných prírodných rezerváciách Mlynická dolina a Furkotská dolina s najvyšším piatym stupňom ochrany a ich ochranných pásmach a zasahuje aj do Územia európskeho významu Tatry. „Uvedomujeme si, že návrh zasahuje do existujúcich chránených území. Zároveň je však dôležité povedať, že na území Štrbského Plesa sa turizmus aj zimné športy rozvíjali už dávno pred vznikom národného parku a že ide o tradičné stredisko cestovného ruchu, ktorého návštevnosť neustále rastie.

Preto sme sa snažili hľadať také riešenie, aby sme horskými dopravnými zariadeniami spojili časti obce, ktoré už sú dotknuté ľudskou činnosťou, a zároveň aby riešili a odbremenili dopravnú situáciu v rámci samotnej obce. Z tohto pohľadu sme presvedčení, že náš zámer je z pohľadu zmiernenia dopadov ľudskej činnosti na prostredie prínosný,“ uviedol Tomko.

So zámerom neráta ani územný plán obce

V samotnom zámere sa uvádza, že zriadenie tratí a lanových dráh bude spojené s potrebou lokálnych výrubov stromov. Výrub bude znamenať stratu časti biotopov živočíšstva. Podobne ako prevádzka zjazdových tratí, aj ich zasnežovanie bude živočíchy v dotknutom území najmä vyrušovať. Vybudovanie a prevádzka vodnej nádrže v území spôsobí zmeny prietokov v toku.

Platný územný plán ani koncepcia ÚPN obce Štrba predložená a posudzovaná v roku 2016 na plochách navrhovaných na realizáciu navrhovanej činnosti nedefinuje funkčné plochy, ktoré by korešpondovali s navrhovanou činnosťou. „Navrhovaná činnosť nie je v súlade s územným plánom obce Štrba, časť Štrbské Pleso,“ uvádza sa priamo v zámere. „Je pravdou, že tento zámer nie je zahrnutý v súčasnosti platnom územnom pláne obce Štrba. O prínosoch tohto projektu od začiatku a priebežne diskutujeme a veríme, že na základe argumentov sa s projektom stotožnia. K realizácii tohto projektu bude následne potrebná aktualizácia územného plánu, pričom v tejto veci sme už na obci podali žiadosť,“ dodal Tomko.

Rastislav OVŠONKA