Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 44. týždeň

* Z iniciatívy zástupcu mešťanostu Popradu Dr. Alfréda Löwa sa zišlo 28. októbra mestské zastupiteľstvo a jeho plénum schválilo rezolúciu vyjadrujúcu vernosť Uhorsku. V podobnom duchu a s podobným obsahom a výsledkom rokovali aj zastupiteľstvá v Spišskej Sobote a vo Veľkej.
* V uhorskom parlamente vystúpil poslanec Rudolf Brandsch s plamenným prejavom, v ktorom rozobral možnú situáciu spišských Nemcov v prípade, že by nezostali ich mestá a obce súčasťou Uhorska. Samozrejme, načrtol hrozivý scenár zániku. V komentári k tomuto vystúpeniu hovorí kežmarský profesor Hefty, že ešte horší osud čaká Slovákov, ktorým hrozí povinná čeština a „nebudeme viac počuť ľúbeznú slovenskú reč“.
* Vládnym komisárom pre Spišskú župu bol menovaný kráľovský radca Viliam Müller. Hneď po menovaní zorganizoval stretnutie so spišským županom Tiborom Mariássym, na ktorom ho menom ministra vnútra poveril vedením a likvidáciou agendy župy.
*Fabrikanta Pavla Liptáka vyznamenal cisár Rytierskym krížom a Radom Františka Jozefa za zásluhy o vojnový priemysel. Kráľovský minister kultúry a vzdelania povýšil do vyššej platovej triedy (viac ako vyznamenanie) školského inšpektora župy Dr. Andreasa Halmoša.
* Neprehľadnú situáciu už koncom októbra využili špekulanti a kriminálne živly. Z tatranských hotelov, ktoré sa pod vplyvom udalostí koncom októbra väčšinou vyprázdnili, začali odvážať rôzne zariadenia, väčšinou na územie Maďarska. Cestovný ruch ustal, aj v liečebných zariadeniach boli hostia skôr výnimkou ako pravidlom. Chorí vojaci sa rozutekali domov.
* „Proti česko – slovenským ašpiráciám“, tak znel titulok burcujúceho článku v Karpathen Post ešte z 24. októbra, v ktorom autor ubezpečuje verejnosť, že za zachovanie celistvosti Uhorska sa zasadzuje na Spiši aj slovenské obyvateľstvo. Ostro zároveň kritizuje amerického prezidenta Wilsona za jeho podporu Česko – slovenskej národnej rade a ambíciám Čechov a Slovákov na vytvorenie vlastného štátu.

(arg)