Investície zafinancuje mesto z úspor

Hlavným bodom rokovania bude rozpočet mesta na budúci rok.

Mestský úrad v Poprade. Ilustračná snímka: rov

V stredu 12. decembra sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade. Na programe majú jedno z najdôležitejších rokovaní, keďže majú diskutovať o rozpočte mesta na budúci rok. Podľa predloženého návrhu bude mesto Poprad hospodáriť na budúci rok s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 49,44 milióna eur. Bežné príjmy mesta majú dosiahnuť 42,665 milióna eur a prebytok z bežného rozpočtu by mal dosiahnuť 0,497 milióna eur. Bežné príjmy majú byť vyššie o takmer 14 percent, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018.
Naopak, kapitálový rozpočet ráta s príjmami na úrovni 0,818 milióna eur, avšak kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške až 6,777 milióna eur. Kapitálové výdavky majú byť kryté prevažne prostriedkami z rezervného fondu mesta, a to až vo výške takmer šesť miliónov eur.

Na dotácie pôjde vyše 1,3 milióna eur

V rámci bežných výdavkov mesta je na dotácie určená suma 1,318 milióna eur. Mestská televízia má dostať 170-tisíc eur a Pohrebno-cintorínske služby 180-tisíc eur, čo sú dve podnikateľské spoločnosti so stopercentnou účasťou mesta. Štyri dobrovoľné hasičské zbory v meste si rozdelia 9 800 eur. V oblasti kultúry mesto plánuje poskytnúť dotáciu 15-tisíc eur Horskému filmu Poprad a 85-tisíc zostane ako rezerva na dotácie pre oblasť kultúry.
Najvyššie dotácie pôjdu na činnosť a na úhradu nákladov za nájom a služby pre športové kluby. Mládežnícky hokej má dostať 80 100 eur na úhradu nákladov a takmer 136-tisíc eur na činnosť. Ženský hokej má dostať 28 500 eur, z toho 18-tisíc na činnosť. Mužský seniorský hokej má dostať 163 600 eur, z toho 130-tisíc eur na činnosť. Mládežnícky futbal má dostať 142-tisíc eur, z toho 110-tisíc na činnosť. Pre seniorský futbal je určených 66-tisíc eur, z toho 43-tisíc na činnosť. Mládežnícky basketbal má dostať 72 500 eur, z toho 55-tisíc na činnosť. Ženský basketbal by mal dostať 46-tisíc eur, z toho 40-tisíc na činnosť. Hokej, futbal a basketbal sú tri prioritné športy v Poprade. Okrem týchto športov podporí mesto aj futbalový klub v mestskej časti Stráže pod Tatrami sumou 2 600 eur a volejbalový klub sumou desaťtisíc eur. Na poskytnutie dotácií pre ďalšie športy v meste zostane v rozpočte rezerva 67 800 eur.
Samospráva tiež poskytne dotáciu Mestskej informačnej kancelárii Poprad vo výške 140-tisíc eur a redakcii novín Poprad dotáciu vo výške 95-tisíc eur. Pre Správu mestských komunikácií je vyčlenená suma 1,6 milióna eur.

Základná škola s materskou školou Vagonárska ul. Poprad. Snímka: rov

Rezervu 2,5 milióna eur rozdelia neskôr

K najväčším investičným akciám v budúcom roku budú patriť rekonštrukcie a prístavby materských škôl na Tranovského a Podtatranskej ulici. Na tieto projekty získalo mesto prostriedky z eurofondov. Z rovnakých zdrojov sa bude robiť aj rekonštrukcia učební na ďalších deviatich základných školách. V programe vzdelávanie je na tieto projekty vyčlenených takmer 1,5 milióna eur. V oblasti kultúra plánuje mesto investovať do obnovy mariánskeho stĺpa z mestskej časti Veľká a na projekt Múzea turistiky. V rámci programu šport, na ktorý je vyčlenených takmer 519-tisíc eur, sa majú vybudovať mobilné ľadové plochy na sídlisku Západ a Juh. V oblasti sociálna pomoc plánuje mesto investovať do rekonštrukcie nocľahárne. Tieto investície boli pripravené ešte bývalým vedením mesta. Nové vedenie má v programe rezerva na kapitálové výdavky sumu 2,524 milióna eur bez špecifikácie. Konkrétne investičné akcie bude novozvolené zastupiteľstvo schvaľovať počas roka.
Podľa hlavnej kontrolórky je návrh rozpočtu príjmov zostavený na základe reálneho zhodnotenia potenciálnych príjmov mesta. Vyššie bežné výdavky súvisia so zvýšením platových taríf o desať percent, s čím súvisia aj povinné odvody.

Rastislav OVŠONKA