Čaká nás volebná sobota. O hlasy voličov sa uchádza trinástka prezidentských kandidátov

Prinášame vám informácie ako voliť, aby váš hlas nevyšiel nazmar, alebo aby ste nedostali pokutu 33 eur.

Snímka: archív PN

Sobota 16. marca je dňom prvého kola prezidentských volieb. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý 16. marca dovŕši vek 18 rokov a nemá prekážku voliť, to znamená, že nemá obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Nezabudnite si potrebné doklady

Po príchode do volebnej miestnosti sa okrskovej komisii preukážete občianskym preukazom. Ak hlasujete vo volebnom okrsku, v ktorom nie ste zapísaný, s občianskym preukazom ste povinný predložiť aj vydaný hlasovací preukaz, ktorý vám komisia odoberie. V prípade, že sa voliť chystá občan Slovenskej republiky, ktorý ale nemá na Slovensku trvalý pobyt, preukáže sa slovenským cestovným dokladom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Vzor tlačiva nájdete na webe ministerstva vnútra, alebo vám ho poskytne okrsková komisia. Podpis na vyhlásení nemusí byť osvedčený úradne. Volebná komisia takýchto voličov dopíše do zoznamu.

Hľadáme nasledovníka Andreja Kisku. Snímka: archív

Keď máte za sebou úkony spojené s preukázaním svojej totožnosti, člen komisie zakrúžkuje vaše poradové číslo v zozname voličov a vydá vám hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta. Prevzatie potvrdíte podpisom.

Krúžkovať, nie krížikovať

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Tam zakrúžkuje poradové číslo toho kandidáta, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas.

V ROKU 2019 SI V PRVOM KOLE VYBERÁME MEDZI BÉLOM BUGÁROM, ZUZANOU ČAPUTOVOU, MARTINOM DAŇOM, ŠTEFANOM HARABINOM, EDUARDOM CHMELÁROM, MARIANOM KOTLEBOM, MILANOM KRAJNIAKOM, FRANTIŠKOM MIKLOŠKOM, MAROŠOM ŠEFČOVIČOM, RÓBERTOM ŠVECOM, BOHUMILOU TAUCHMANOVOU, JURAJOM ZÁBOJNÍKOM A IVANOM ZUZULOM.

Ak zakrúžkujete viac čísel, váš hlas je neplatný. Váš hlas bude tiež neplatný, ak číslo preškrtnete, podčiarknete, alebo zvýrazníte iným spôsobom ako krúžkovaním. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a vhodíte do volebnej schránky. Na hlasovacom lístku nájdete aj Róberta Mistríka, ktorý sa vzdal kandidatúry. Ak dáte hlas jemu, aj v tom prípade vaša voľba prepadne.

Ak volič nemôže upraviť hlasovací lístok sám, alebo ho sám vhodiť do schránky, oznámi to volebnej komisii. Takému človeku môže pomôcť iná spôsobilá osoba, nemôže to však byť člen volebnej komisie. Ak máte závažné, najmä zdravotné dôvody, môžete požiadať obec či mesto alebo v deň konania rovno okrskovú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Ak ste nesprávne upravili hlasovací lístok, komisia vám vydá nový. Nesprávne upravený hlasovací lístok musíte vložiť do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíte priestupku a čaká vás pokuta 33 eur.

Preukaz si vybavíte osobne

V prípade, že v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu a budete môcť voliť v ktoromkoľvek okrsku.

Hlasovací preukaz si ešte stihnete vybaviť osobne. Snímka: rov

Pre prvé kolo si už nemôžete vybaviť hlasovací preukaz v listinnej ani elektronickej forme, ale môžete tak urobiť osobne alebo pomocou splnomocnenej osoby ešte do piatku v úradných hodinách na mieste, kde máte trvalý pobyt. Obec alebo mesto vám preukaz vydá bezodkladne.

Ak v prvom kole Slováci o novom prezidentovi nerozhodnú, k hlasovacím schránkam sa vrátime v sobotu 30. marca.

Jana TOMALOVÁ