Historický kalendár – 13. týždeň

30. marca zomrel prekladateľ, redaktor a učiteľ Jozef Šimo (22. 1. 1909 Gánovce – 30. 3. 1984 Bratislava). V rokoch 1920 až 1924 študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1924 až 1927 v Lambeckles-Hall (Belgicko), následne v Doveri (Anglicko), na učiteľskom ústave v Colombe (Srí Lanka) a na Filozofickej fakulte univerzity v Londýne. V rokoch 1937 až 1943 bol učiteľom a riaditeľom internátnej školy v Colombe a v Chilaw (Srí Lanka). V rokoch 1943 – 1945 bol príslušníkom československej zahraničnej armády vo Veľkej Británii, bojoval vo Francúzsku a v Nemecku. Po vojne bol profesorom gymnázia, neskôr redaktorom vydavateľstva Mladé letá, voľným prekladateľom, prekladateľom Závodov MDŽ, zamestnancom Povereníctva školstva a v rokoch 1968 až 1977 bol prekladateľom Strediska OSN v Bratislave. Bol propagátorom a prekladateľom anglickej a americkej literatúry (prekladal aj z francúzštiny), zameral sa najmä na modernú a populárnu spisbu 20. storočia. Vynikal znalosťou reálií a umeleckým pretlmočením.

Tohto roku si obec Hradisko pripomenie 755 rokov od prvej písomnej zmienky. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1264, kedy sa spomína pod názvom Viszoka, ako územie spišského prepošta. Historik doc. Ján Beňko uviedol: „Za staršie predkolonizačné dediny považujeme aj Tvarožnú a Vlkovce, ležiace pri prameni potoka Tvarožec v susedstve starej osady Hradisko a vrchu Hrádok. Od roku 1263 patrili k majetku Levoče.“ Hradisko bolo poddanskou obcou Levoče po celý stredovek. Už v 13. storočí západne od Levoče, medzi obcami Ruskinovce a Dravce bol majetok, ktorý sa uvádza pod názvom „Vysoké“. Listinou spišského grófa Rolanda zo dňa 23. augusta 1277 boli presne určené hranice tohto majetku kvôli sporu spišského prepošta s Ruskinovcami. Názov „Vysoké“ je tu uvedený ako názov potôčika, ktorý oddeľuje majetok Kostola sv. Martina od územia Sasov z Ruskinoviec. Dr. Martin Pirhala uviedol, že majetok musel byť totožný s územím dnešného Hradiska, nakoľko len tento mohol byť napádaný raz obyvateľmi Ruskinoviec a Draviec, inokedy zase neďalekými obyvateľmi Levoče. Nebol to veľký majetok, čo vysvitá už aj z testamentu prepošta Muthmera (jeho vlastníka), vystaveného roku 1273. V testamente sa spomína výslovne majetok na Vysokom, na ktorom mal prepošt iba dve kravy a sedem oviec, ktoré poručil Kaplnke sv. Ondreja. Obec Hradisko patrila zo správneho a hospodárskeho hľadiska do správy slobodného kráľovského mesta Levoča.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.