VIEME PRVÍ: Pri Popradskom plese má vyrásť ďalšia chata

Spoločnosť Equis Invest Consulting, ktorej jediným spoločníkom je Pavol Lazar, pripravuje dostavbu Majláthovej chaty na brehu Popradského plesa.

Nová prístavba Majláthovej chaty pri Popradskom plese. Vitualizácia: archív investora

„Od začiatku výstavby Majláthovej chaty v roku 2008 ide o tretiu etapu jej obnovy. Projekt bol rozdelený do troch etáp z ekonomicko-organizačných dôvodov, pričom prvou etapou bola obnova najstaršej časti, ktorou je reštaurácia a ubytovanie pre personál. Druhá etapa vyriešila vonkajšie obslužné strediská ako bufety, terasy, informačný systém, spevnené plochy a sklady. Tretia etapa, ktorá je v súčasnosti v štádiu projektovej a investičnej prípravy, rieši ubytovaciu časť, ktorá doteraz úplne absentovala a ktorá s kapacitou desiatich izieb (2+1), celý projekt uzatvára,“ uviedol pre Podtatranské noviny Pavol Lazar.

Stavať bude len v súlade s povolením

Podľa Lazara tak nejde o novú stavbu, ale obnovu pôvodného stavu, s tým, že ubytovacia časť bude fyzicky prepojená ako súčasť objektu Majláthovej chaty. Celý projekt podľa Lazara vychádza z dobových dokumentov. „Keďže sa Majláthová chata nachádza v pásme ochrany s najprísnejším režimom a stupňom ochrany, pristupujeme od samého začiatku k jej obnove veľmi zodpovedne, osobitne z pohľadu ochrany životného prostredia, čoho dôkazom je aj vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd s najnovšou technológiou s 99-percentnou účinnosťou čistenia odpadových vôd,“ uviedol Lazar.

  • Najnovšia prístavba má byť ubytovacou časťou súčasnej Majláthovej chaty
  • Investor tu plánuje desať izieb, v každej 2 + 1 lôžko
  • S výstavbou najnovšej časti chce investor začať v máji budúceho roku
  • Štátne lesy TANAP-u i Správa TANAP-u s výstavbou súhlasia, obe inštitúcie si však kladú podmienky
  • Úplné prvú chatu pri Popradskom plese vybudoval Uhorský karpatský spolok v roku 1879
  • Tri objekty na brehu Popradského plesa stáli naposledy v roku 1962

V rámci nového objektu by nemali pribudnúť ďalšie parkovacie miesta. „Samozrejmou súčasťou celého procesu sú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií, bez ktorých nie je možné vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie, od ktorých je potom závislý aj časový plán realizácie,“ doplnil Lazar.

Nová prístavba Majláthovej chaty pri Popradskom plese. Vitualizácia: archív investora

Ochranári i lesníci súhlasia, majú však podmienky

Ešte pred získaním stavebného povolenia požiadal investor o stanovisko Správu Tatranského národného parku i Štátne lesy TANAP-u. „Správa TANAP-u sa kladne vyjadrila k zámeru rekonštrukcie a nadstavby hotela na Popradskom plese, avšak do výšky súčasnej stavby. Realizácia je na súčasnej zastavanej ploche. Nezaberie sa meter štvorcový rezervácie, ani okolitého prírodného prostredia a vybuduje sa nová čistiareň odpadových vôd, čo je v tomto území potrebné ako soľ, nakoľko stará čistiareň máva časté havárie a výpadky,“ uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Majláthova chata. Snímka: rov

K zámeru sa vyjadrovali aj Štátne lesy TANAP-u, avšak len okrajovo, keďže pozemok, na ktorom plánuje spoločnosť stavať, nie je vo vlastníctve štátu, ale tejto súkromnej firmy. Lesníci sa tak vyjadrovali len ako správca vodného toku vo vzťahu k Popradskému plesu. Ešte v marci požiadali lesníci firmu Equis Invest Consulting o prepracovanie projektu, ku ktorému dali svoje pripomienky.

So stavbou súhlasia, len ak budú dodržané viaceré podmienky, a to že všetky odpady, ktoré v súvislosti s navrhovanou stavbou vzniknú, musí investor odviezť z vysokohorského prostredia a zlikvidovať na oficiálne riadených skládkach mimo územia TANAP-u. Taktiež musí v plnom rozsahu uhradiť škody na majetku štátu v správe Štátnych lesov TANAP-u v prípade, ak k nim dôjde. Do stavebného konania musí firma dostatočne zdokladovať validitu množstva vypúšťanej odpadovej vody do zvodného potrubia na dne Popradského plesa. Taktiež je ich požiadavkou, aby vody z čistiarne boli vypúšťané do potoka Krupá, nie Popradského plesa. Lesníci tiež požadujú na pripomienkovanie všetky ďalšie stupne projektovej dokumentácie.

Rastislav OVŠONKA

Popradské pleso z obdobia súčasnej Chaty pri Popradskom plese. Snímka: archív investora