Školy investujú milióny do modernizácie

K vybraným patria aj školy v Poprade, Kežmarku či Starej Ľubovni.

Stredná odborná škola elektrotechnická v Poprade-Matejovciach. Snímka: rov

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a tzv. Iniciatívy Catching-up Regions (iniciatíva dobiehajúcich regiónov) bolo tímom z Prešovského samosprávneho kraja, Európskej komisie a Svetovej banky vybraných päť škôl, z toho tri v našom regióne. V rámci Iniciatívy je školám poskytovaná intenzívna pomoc zo strany Svetovej banky a PSK pri príprave projektov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Výberu týchto škôl predchádzala analýza stavu všetkých škôl na území nášho kraja s cieľom vybrať pilotné školy tak, aby reprezentovali každá inú oblasť hospodárstva. Cieľom je vybudovanie špičkových stredných odborných škôl, ktoré budú schopné poskytovať žiakom kvalitné vzdelávanie s využitím moderných prístupov a technológií, ktoré bude reflektovať požiadavky a aktuálny vývoj na trhu práce.

Najviac pôjde do Kežmarku

Okrem SOŠ polytechnickej A. Warhola z Medzilaboriec a Spojenej školy v Prešove získajú pomoc aj SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach, SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku a SOŠ v Starej Ľubovni. Kežmarská škola by mala v rámci Iniciatívy Catching-up Regions získať takmer 4,5 milióna eur, do Popradu poputuje 3,7 milióna eur a do Starej Ľubovne 2,87 milióna eur. „Aktuálne sa pracuje na príprave podkladov a materiálov pre jednotlivé operačné programy a rokovania s jednotlivými ministerstvami. Očakávame, že po tejto prípravnej fáze by k realizácii prvých investícií mohlo dôjsť v druhej polovici budúceho roka a celý proces by mal byť ukončený koncom programového obdobia, teda v roku 2023,“ informovala hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. Okrem Integrovaného regionálneho operačného programu pôjde o kombináciu zdrojov z operačných programov Ľudské zdroje a Výskum a inovácie.

Podporia duálne vzdelávanie

Kežmarská škola by sa vďaka týmto financiám mala stať nadregionálnym centrom vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výroby plastov a iných vybraných technických odborov ako aj strediskom zameraným na využívanie najnovších technológií v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Posilniť by sa mali aj aspekty inkluzívneho vzdelávania a sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Odborná škola v Poprade-Matejovciach by mala vytvoriť podmienky pre výučbu nových študijných odborov a pokryť tak požiadavky trhu práce na praktické odborné vzdelávanie. Mala by sa zvýšiť úroveň praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Vzniknúť by tu malo aj spoločné pracovisko praktického vyučovania pre elektrotechniku, mechatroniku a strojárstvo.

Škola v Starej Ľubovni plánuje aj zvýšiť energetickú efektívnosť budov školy, zmodernizovať zariadenie a vybavenie pre učebne, dielne a ďalšie priestory školy, zlepšiť a zvýšiť multifunkčné využitie školského areálu, ale tiež zriadiť subjekt sociálnej ekonomiky v obci Lomnička, kde má škola elokované pracovisko.

Rastislav OVŠONKA