Kežmarská samospráva chce žiadať o nové komunikácie

Vo štvrtok od 9.30 h budú v kultúrnom stredisku rokovať mestskí poslanci.

Snímka: jat

Mestské zastupiteľstvo bude diskutovať aj o návrhu schválenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Antona Cígera. Základná umelecká škola ZUŠ Petržalská bola rozhodnutím ministerstva školstva zo dňa 27. augusta vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Poslanci ešte na zasadnutí zastupiteľstva 25. apríla schválili uznesením zriadenie elokovaných pracovísk ako súčastí ZUŠ A. Cígera. Ide o pôvodné pracoviská ZUŠ Petržalská na adresách Petržalská 21, Dr. Daniela Fischera 2, Hradné námestie 38 a Nižná brána 8. Žiaci, ktorí navštevovali ZUŠ Petržalská, by tak mali mať vyučovanie naďalej v tých istých priestoroch ako predošlé roky, len pod hlavičkou inej školy. Aby bol tento krok v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, budú mať poslanci vo štvrtok na stole dodatok k zriaďovacej listine ZUŠ A. Cígera.

Žiadajú o projekt rómskych komunít

Na programe je aj bod s návrhom o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie v rámci projektu na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, ktorý má za cieľ rast počtu rómskych domácností s prístupom k podmienkam bývania. V intraviláne mesta má projekt „podporiť fyzickú, ekonomickú a sociálnu regeneráciu marginalizovaných rómskych komunít,“ uvádza sa v materiáloch na mestské zastupiteľstvo.

Nový chodník by mohli mať aj na Michalskej ulici. Snímka: rov

Maximálna výška príspevku by mala byť 1 425-tisíc eur, pričom spoluúčasť mesta má byť vo výške päť percent. Projekt zahŕňa výstavbu nových chodníkov a rekonštrukciu pôvodných, stavebné úpravy na vozovke, uloženie dlažby či bezbariérové napojenie na okolité komunikácie. Zverejnený je aj predbežný zoznam ulíc rekonštrukcie chodníkov, malo by ísť o ulice Michalská, Huncovská, Hviezdoslavova (okolo polikliniky), Dr. Fischera, Nižná brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra (okolo okresného úradu), Vyšný mlyn a Továrenská.

Chce odkúpiť Geovrt

Rokovať sa bude aj o odpredaji stopercentného podielu vo firme Geovrt Kežmarok. Obchodná spoločnosť je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území do roku 2023. Žiadateľ o odkúpenie Ján Blaško plánuje zrealizovať geotermálny vrt a príslušnú infraštruktúru s následným využitím geotermálnej energie na centrálne zásobovanie teplom na sídlisku Juh. Podľa znaleckého posudku je hodnota podniku pre účely odpredaja 2599,90 eura.

Jana TOMALOVÁ