Súkromný investor má plány s geotermálnou energiou

Minulý štvrtok zasadalo kežmarské zastupiteľstvo. Poslanci sa zaoberali projektom pre marginalizované skupiny i odpredajom mestskej spoločnosti Geovrt.

Snímka: jat

Najväčšiu diskusiu vyvolal návrh na odpredaj stopercentného mestského podielu v spoločnosti Geovrt Kežmarok. Žiadateľ Ján Blaško ml. požiadal o odkúpenie spoločnosti, ktorá je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území do roku 2023.

Má garantovať nízke ceny

Blaško plánuje zrealizovať geotermálny vrt a infraštruktúru a následne využívať geotermálnu energiu na centrálne zásobovanie teplom na sídlisku Juh. Podľa Mariána Bešeneja, riaditeľa spoločnosti Spravbytherm, ktorá zabezpečuje v Kežmarku výrobu a dodávku tepla, by tak firma mala na výber okrem využitia plynu a štiepky ďalší zdroj energie. Konkurenčný boj by mal zabezpečiť aj výhodnú cenu energií pre obyvateľov. Investor deklaroval dodržanie dodávok energií v cenách nie vyšších ako ostatní dodávatelia.

Investor lokalizoval navrhovaný vrt (červené označenie). Žltým sú označené kotolne na sídlisku Juh. Snímka: Google Maps

Návrh nakoniec poslanci odsúhlasili, 11 boli za, proti bol Jaroslav Maitner, zdržali sa Jana Majorová Garstková, Matúš Polák a Eleonóra Baráthová. Podľa Poláka by bolo výhodnejšie si spoločnosť ponechať a realizovať prieskumný vrt z financií mesta či dotácie vlády. Podľa Jaroslava Maitnera sa investície báť netreba. Geologické prieskumy Podtatranskej kotliny naznačujú, že podložie je preskúmané a termálna voda sa v lokalite neďaleko Základnej školy sv. Kríža bude nachádzať, preto by investícia bola návratná. Jana Majorová Garstková a Andrej Zreľak boli naklonení, aby mesto odpredalo len 49 percent spoločnosti.

Po dlhej diskusii návrh schválili

Primátor Ján Ferenčák tvrdil, že investovať do prieskumného vrtu  zhruba dva až tri milióny eur je rizikové, pretože nikto negarantuje, že mesto narazí na termálnu vodu. Ani vláda podľa jeho slov rizikovú investíciu nepodporí. Naopak, investor Ján Blaško na seba preberie všetko riziko a administratívnu záťaž, a preto odporúčal Ferenčák návrh odpredaja spoločnosti schváliť. Poslanci nakoniec odsúhlasili odpredaj stopercentného podielu za 7 900 eur. Podľa znaleckého posudku bola hodnota podniku pre účely odpredaja 2 599,90 eura. Blaško tiež odkúpil pre potreby prieskumného vrtu časť pozemku parely CKN 9492 s výmerou 150 metrov štvorcových za 26,62 eura za meter štvorcový.

Budú žiadať o projekt pre margnializovaných

V programe bol aj bod s návrhom o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie v rámci projektu na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku, ktorý má za cieľ rast počtu rómskych domácností s prístupom k podmienkam bývania. Malo by ísť o ulice Michalská, Huncovská, Hviezdoslavova (okolo polikliniky), Dr. Fischera, Nižná brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra (okolo okresného úradu), Vyšný mlyn a Továrenská. Projekt zahŕňa výstavbu nových chodníkov a rekonštrukciu pôvodných, stavebné úpravy na vozovke, uloženie dlažby či bezbariérové napojenie na okolité komunikácie. Podľa Jaroslava Maitnera sa projekt minie účinku. Navyše sa obáva, že mesto bude musieť finančné prostriedky vrátiť. „Nové chodníky budú mať Rómovia postavené pri svojich aglomeráciách. Aby mali zlepšené podmienky, infraštruktúra ich má priviesť napríklad na daňový úrad, okresný úrad, poštu alebo do nemocnice. Preto sú vytipované tieto ulice, ktoré sú v projekte,“ uviedla vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania Mestského úradu v Kežmarku Marta Markočiová.

Rozšíria detské ihrisko

Poslanci schválili aj výpožičku pozemkov pri detskom ihrisku za novým obchodným centrom. Investor, spoločnosť Primum na základe požiadavky mesta postaví detské ihrisko, respektíve rozšíri to súčasné a po realizácii ho bezodplatne prevedie do vlastníctva mesta. Deti sa môžu tešiť na nové prvky ako rybárska bašta, lezecký balvan, sieťový most, hojdačky, maják či kolotoč.

Jana TOMALOVÁ