Kežmarská samospráva chce rekonštruovať Redutu

Tento štvrtok bude v kultúrnom stredisku od 9.30 h rokovať mestské zastupiteľstvo.

Snímka: jat

Poslanci budú v kultúrnom stredisku diskutovať aj o zmene rozpočtu. VPS by mali mať príspevok nižší o 13-tisíc eur. Schválená zmena by mala pokryť aj technické dovybavenie jedální na ZŠ Dr. Daniela Fischera, ZŠ Nižná brána a ZŠ Grundschule. V návrhu je aj schválenie 25-tisíc eur na prestavbu križovatky na Juhu. Zastupiteľstvo by malo schvaľovať aj 112-tisíc eur na dofinancovanie ZUŠ A. Cígera z dôvodu nárastu počtu žiakov od septembra 2019.

Zóna plateného parkovania sa má rozšíriť

V programe je aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie. Zmena sa dotkne plateného parkovania na ulici Priekopa. Do systému spoplatnenia parkovného je v súčasnosti zahrnutá časť ulice Priekopa v úseku od budovy okresného súdu po križovatku s obslužnou komunikáciou za objektom Hlavné námestie č. 46. Na základe petície občanov časti ulice Priekopa nezahrnutej do parkovacej zóny a po prehodnotení dopravnej situácie, sa navrhuje zahrnúť do parkovacieho systému úsek ulice od základnej školy po križovatku s obslužnou komunikáciou za objektom Hlavné námestie č. 46. Poslanci by mali schváliť aj dotáciu pre občianske združenie Goralik vo výške osemsto eur.

V Redute by mala byť expozícia

Zastupiteľstvo sa bude zaoberať návrhmi o poskytnutie dotácie a spolufinancovania z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry v programe Obnov si svoj dom na rok 2020. Prvý projekt sa zameriava na obnovu meštianskeho domu Barónka, v prípade úspešnosti plánuje radnica zrealizovať dokončenie obnovy zastrešenia vrátane výmeny strešnej krytiny a opravu fasády v zadnom trakte budovy. Výška požadovanej dotácie je 49-tisíc eur, spolufinancovanie vo výške päť percent z celkových výdavkov, teda 2 591 eur. Celkový predpokladaný výdavok v rámci dotácie uvádzajú materiály na 51 819 eur. V ďalšom projekte samospráva žiada o peniaze na komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Reduta. Mala by zahŕňať obnovu zastrešenia, fasády, okien a dverí aj obnovu vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný a bude slúžiť na účely expozície o Redute.Výška požadovanej dotácie 381-tisíc eur, spolufinancovanie mesta 20-tisíc eur a celkový predpokladaný výdavok v rámci dotácie je takmer 402-tisíc eur.

Poslanci budú mať na stole aj žiadosť o dotáciu na doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku. Ide o kapacitné odstavné zariadenia pre bicykle v blízkosti východzích a cieľových bodov cyklistickej dopravy. Predpokladaná výška požadovanej dotácie 66-tisíc eur, spolufinancovanie má byť vo výške 3 500 eur a celkový predpokladaný výdavok v rámci dotácie 70-tisíc eur.

Jana TOMALOVÁ