Proti výstavbe na Kvetnici sa spustila petícia

Iniciátori petície sú za zachovanie súčasného rázu Kvetnice ako oddychovej zóny.

Bývalý kameňolom v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

V popradskej mestskej časti Kvetnica sa má v rámci pripravovanej zmeny územného plánu jedna plocha nelesnej krajinnej zelene zmeniť na plochu občianskej vybavenosti a ďalšia lokalita sa má zmeniť z plochy sídelnej zelene na plochu rodinných a bytových domov. Táto zmena sa týka lokality oproti malému kameňolomu. Voči tejto poslednej zmene sa minulý týždeň spustila internetová petícia.

Nechcú tu sídelnú kašu

Iniciátorkou petície je Zuzana Tokolyová. V sprievodnom texte k petícii sa uvádza aj to, že rozširovanie „sídelnej kaše“ v okolí Kvetnice znamená zvýšenú záťaž na životné prostredie a zvýšený pohyb osôb v lokalite mestských lesov, ktoré môžu v priebehu času viesť až ku prekročeniu únosnej kapacity mestskej kľudovej zóny i možnej strate atraktivity a hlavnej funkcie tohto miesta. Takéto živelné zaberanie pôdy pri dlhodobom klesajúcom trende počtu obyvateľov mesta považujú iniciátori v súčasnom rozsahu v regióne s nízkou priemernou úrovňou života za neudržateľné. Novú výstavbu na Kvetnici považujú iniciátori petície za nezlučiteľnú so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Oblasť Kvetnice pri popradských mestských lesoch predstavuje podľa iniciátorov petície územie, ktoré je pre Popradčanov jedinečné a nenahraditeľné pre svoju kultúrnu, prírodnú a historickú hodnotu. Výstavbou podľa nich dôjde ku degradácii týchto hodnôt, preto požadujú zohľadnenie rôznorodých záujmov obyvateľov mesta, pri participatívnom vyjednávaní o budúcnosti kolektívneho prírodného a kultúrneho dedičstva tohto územia, vyhotovenie a zverejnenie nezávislých odborných posudkov o monitorovaní a stave životného prostredia v tejto lokalite, ktoré majú slúžiť ako preventívne opatrenie proti možným hazardom spojeným s výstavbou v blízkosti lomu. Mestu navrhujú, aby sa skôr sústredilo na rekonštrukciu a funkčné využitie územia chátrajúceho historického areálu Kvetnice a do tej doby nerozširovalo výstavbu na nezastavených plochách.

Ilustračná snímka: rov

Zmeny sa chystajú aj v ďalších lokalitách

Podpísaním tejto petície jej signatári súhlasia s maximálnym zachovaním súčasného prírodného krajinného rázu lokality Kvetnice, bývalého lomu a ich okolia tvoreného mestskými lesmi a s prírode blízkym využívaním tohto územia. Účel by mal zostať výlučne rekreačný, zotavovací a vzdelávací. Ďalším účelom by mal byť rozvoj potenciálu lokality v rámci udržateľného cestovného ruchu.

Navrhované zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad 82/2019 sa týkajú celkovo šiestich lokalít. V Matejovciach sa má jedna z plôch rekreácie, športu a cestovného ruchu zmeniť na zmiešané plochy výroby, výrobných služieb a občianskej vybavenosti. Rovnaká zmena by mala nastať aj v priemyselnej zóne východ pri Levočskej ceste. V Spišskej Sobote pri Matejovskej ceste sa má jedna z plôch zmeniť z plochy občianskej vybavenosti na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti a ďalšia plocha sídelnej zelene a plocha rodinných domov sa má zmeniť na plochu dopravnej vybavenosti.

Rastislav OVŠONKA