Bývala riaditeľka podala trestné oznámenie

Samospráva hovorí o pochybeniach v Centre sociálnych služieb.

Zariadenie opatrovateľskej služby v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Bývalá riaditeľka Centra sociálnych služieb v Poprade Eva Kovalčíková podala prostredníctvom advokátskej kancelárie trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. „Nemožno vylúčiť, že doposiaľ neustálený okruh páchateľov mohol konať spôsobom, ktorého cieľom bolo tvrdením a uvedením neprávd o poškodenej uviesť do omylu poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade a predstaviteľov mesta Poprad, so zámerom odvolania poškodenej z funkcie riaditeľky, pretože jej striktné zásady pri dodržiavaní zákonnosti mohli tvoriť prekážku pri zámeroch tretích osôb s nakladaním s verejnými prostriedkami,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zaslala advokátska kancelária ULC Čarnogurský.

Išlo o cielenú snahu o diskreditáciu

Eva Kovalčíková bola z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb v Poprade odvolaná na 1. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poprade, ktoré sa konalo 14. mája. Vo funkcii bola od 1. marca. „Na uvedenom zasadnutí boli verejne prezentované nepravdivé a pravdu skresľujúce dôvody na jej odvolanie. Eva Kovalčíková mala ako riaditeľka rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Poprad počas dvojmesačného pôsobenia vo funkcii porušovať zákon, konať nehospodárne a vo svoj vlastný prospech a najmä jej konanie malo spôsobiť, že došlo k vážnemu ohrozeniu života a zdravia ľudí. Prezentované dôvody sa preukázateľne nezakladali na pravde a je dôvodné podozrenie, že išlo o cielenú snahu o verejnú diskreditáciu jej osoby,“ uvádza sa v stanovisku.

V prípade najzávažnejšieho dôvodu, v ktorom malo dôjsť k vážnemu ohrozeniu života a zdravia ľudí, na samotnom zasadnutí odznelo, že reálne nikto nebol ohrozený na živote. „Vzhľadom na to, že v dôsledku nepravdivých skutočností značnou mierou došlo k ohrozeniu vážnosti a dobrého mena uvedenej osoby v spoločnosti, vážnemu zásahu do jej cti, ako aj poškodeniu v zamestnaní a k spôsobeniu vážnej ujmy, advokátska kancelária podala v mene Evy Kovalčíkovej ako poškodenej trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.

Mesto má k jej práci výhrady

O stanovisko k celej záležitosti sme požiadali aj mesto Poprad. „Pani Kovalčíková ako riaditeľka rozpočtovej organizácie zriadenej mestom, teda ako vedúci zamestnanec, porušila povinnosť ukončiť do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie vedúceho zamestnanca podnikanie, ako aj členstvo vo všetkých orgánoch obchodných spoločností. K splneniu zákonnej povinnosti pristúpila až po upozornení vedenia mesta Poprad. Pani Kovalčíková svojvoľne zmenila systém dodávania liekov, pričom preferovala lekáreň vzdialenú od mesta Poprad približne 25 kilometrov. Po zistení tejto skutočnosti napriek pokynu okamžite ukončiť spoluprácu s touto lekárňou a transparentne osloviť lekárne na území mesta Poprad, tento pokyn nerešpektovala, pričom z uvedeného vyplývali situácie, kedy nebolo možné zabezpečiť lieky okamžite. V rozpore so zákonom o sociálnych službách prednostne prijala žiadateľa o sociálnu službu z konca zoznamu čakateľov, hoci neboli naplnené predpoklady pre bezodkladné poskytnutie sociálnej služby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia. Počas výkonu svojej funkcie klientom a ich rodinám prikázala zriadiť si účty v bankách, čím podmienila ďalšie zotrvanie klientov v zariadení, čo je v rozpore s naším všeobecne záväzným nariadením,“ uvádza sa v stanovisku právneho referátu Mestského úradu v Poprade k podaniu trestných oznámení zo strany bývalej riaditeľky CSS v Poprade Evy Kovalčíkovej.

V súčasnosti má Centrum sociálnych služieb v Poprade už nové vedenie. Dočasne bola vedením poverená Zuzana Kvaková. Po výberovom konaní a schválení v mestskom zastupiteľstve sa k 1. novembru stala novou riaditeľkou CSS v Poprade Eva Mašteníková.

Rastislav OVŠONKA