Historický kalendár – 47. týždeň

22. novembra sa narodil kultúrno-osvetový pracovník a prekladateľ Andrej Vajda (22. 11. 1904 Tótkomlós, Maďarsko – 10. 11. 1963 Vyšné Hágy, pochovaný v Novom Smokovci). Vyučil sa za krajčíra v Tótkomlóši a stal sa absolventom kurzu zborového spevu a hudby. Po vyučení sa stal krajčírom a neskôr kultúrno-osvetovým pracovníkom v Tótkomlóši. Pred hrozbou uväznenia za kultúrno-spoločenskú aktivitu v horthyovskom Maďarsku emigroval do Československa. Od roku 1934 sa začal liečiť na tuberkulózne ochorenie v Novom Smokovci. V rokoch 1939 až 1944 bol úradníkom Slovenskej národnej banky v Bratislave a v Banskej Bystrici. V roku 1944 bol účastníkom Slovenského národného povstania, od roku 1945 bol kultúrnym referentom Československých štátnych kúpeľov v Novom Smokovci. Vajda bol aj režisérom a hercom slovenského ochotníckeho divadla, zakladateľom a dirigentom tamburášskeho súboru a speváckeho krúžku, komponista, fotograf, aktivista Krajanského robotníckeho spolku v Tótkomlóši. Príspevky zo života dolnozemských Slovákov publikoval v Národných novinách. Po roku 1945 sa zaslúžil o rozvoj kultúrneho života v Novom Smokovci i v celom regióne Vysokých Tatier a niektorých ďalších kúpeľných centier na východnom Slovensku (Štós). Vajda bol dirigentom Tatranského spevokolu. Príležitostne sa venoval aj prekladateľskej činnosti.

26. novembra zomrel novinár a publicista Július Kiss (Kiš) (28. 12. 1932 Kežmarok – 26. 11. 1994 Poprad). Základné vzdelanie získal v Kežmarku, vyučil sa za typografa a po absolvovaní školy polygrafického priemyslu v Bratislave pracoval na Okresnom národnom výbore v Kežmarku. V druhej polovici päťdesiatych rokov bol poverený redigovaním okresných Kežmarských novín v okrese Kežmarok a neskôr Novej dediny v okrese Poprad. Po novej územnej organizácii štátu v roku 1960 prišiel pracovať do Popradu a stal sa vedúcim redaktorom Podtatranských novín, na čele ktorých stál celých tridsať rokov. Pod jeho vedením získali Podtatranské noviny vynikajúci kredit a stali sa jednými z najuznávanejších okresných periodík na Slovensku. Oceňovala to aj Katedra žurnalistiky UK v Bratislave, ktorá pravidelne posielala svojich študentov na stáž do týchto novín. Jeho láska k žurnalistike neustála ani po odchode do dôchodku. Keďže bol pôvodom Nemec, videl svoje poslanie v návrate ku koreňom. V roku 1989 vyšla z jeho strany iniciatíva na založenie Karpatsko-nemeckého spolku. Od roku 1992 začal vydávať a formovať noviny pre Karpatských Nemcov žijúcich na Slovensku – Karpatenblatt, ktoré spojili Nemcov na Slovensku a krajanov žijúcich v takmer všetkých štátoch sveta. Okrem bohatej publicistickej činnosti na stránkach novín bol autorom a spoluautorom množstva publikácií regionálneho charakteru. Bol držiteľom pamätnej medaily mesta Kežmarok.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.