Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 46. týždeň

* Hoci sa postupne začalo vyučovanie v takmer všetkých školách, vyhrotená bola situácia na ev. gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Tu odmietli spočiatku výuku v inom než nemeckom jazyku. Riešenie bolo zaujímavé: prvý ročník bude len slovenský, pre ostatné bude vyučovacím jazykom nemčina – a tak sa 17. novembra mohlo začať vyučovanie.
* Na veľkej regionálnej diskusii v Košiciach predstavil Dr. Dérer predstavu Ministerstva pre správu Slovenska o štruktúre volebných obvodov a počte ich zástupcov v najvyššom zákonodarnom orgáne. Keďže bolo snahou akceptovať aj národnostnú štruktúru obyvateľstva, hľadal sa model čo najoptimálnejšieho rozdelenia práve na Spiši, kde boli popri Slovákoch a Nemcoch aj Rusíni a Maďari. Slovensko bolo rozdelené na sedem volebných obvodov.
* Mimoriadne napätá situácia nastala v redakciách regionálnych týždenníkov. Najmä z ekonomických dôvodov sa začal proces spojenia týždenníkov Szepesi lapok a Szepesi hirnök do jedného titulu s domovskou redakciou v Spišskej Novej vsi. Nepodarilo sa obnoviť vydávanie novín v Poprade, v Kežmarku zostala, vďaka silnej podpore nemeckej menšiny, redakcia Karpathen Postu.
* V Kežmarku ustanovili na úvodnom zhromaždení Slovenskú besedu. Na jej vzniku sa podieľali najmä úradníci a učitelia, predsedom sa stal riaditeľ Obchodnej školy Anton Zátopek. Pre potreby Slovenskej besedy objednali aj dvesto exemplárov novovzniknutého periodika „Slovenský východ“ v podobe predplatného.
* Kežmarský ŠK začal nábor na kurz šermu a výcvik v turnerstve. Na kurzy boli pozvaní renomovaní tréneri oboch odvetví. Záujem bol veľký aj napriek tomu, že poplatok za kurz predstavoval 60 korún.

(arg)