Saleziáni si pripomenuli tridsať rokov náboženskej slobody

Po páde komunistického režimu mohli naplno žiť a šíriť svoju vieru. Neskôr sa začali venovať aj popradskej mládeži.

Mladí si pripravili program k výročiu príchodu saleziánov do Popradu. Snímka: vmi

Sviatok svätca, kňaza, rehoľníka a zakladateľa rehole Saleziánov Jána Bosca pripadá na 31. január. Popradskí saleziáni si na dona Bosca zaspomínali spolu s mladými v nedeľu v Dome kultúry. Pripravili si hudobno-zábavnú šou, v ktorej zachytili jeho životnú filozofiu. Súčasťou predstavenia bola aj „oslava“  40 rokov od príchodu saleziánov do Popradu a 30. výročia, odkedy mohli slobodne hlásať svoju vieru.

Vystúpilo takmer 150 účinkujúcich

Dona Bosca možno považovať za najvýnimočnejšieho svätca všetkých čias. Inšpiroval sa láskavosťou svätého Františka Saleského, podľa ktorého nazval aj rehoľnú spoločnosť saleziáni. Navštevoval turínske väznice a videl podmienky, v ktorých žili mladí previnilci. Po tejto skúsenosti sa rozhodol venovať svoj život práve chlapcom, aby ich zachránil pred takýmto osudom. Neskôr založil oratórium, ktoré sa stalo útočiskom, domovom a školou pre mnohých chlapcov z ulice. Don Bosco svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi boli nábožnosť, rozum a láskavosť.

Popradskí saleziáni si na svojho zakladateľa a výnimočného kňaza spomínajú každý rok. Táto spomienka má dve časti – liturgickú, ktorá sa koná v Poprade-Veľkej a potom je to divadelno-zábavné predstavenie mladých, ktorí sa s nimi stretávajú. Na sídlisku Juh majú saleziáni oratórium, ktoré navštevujú práve mladí zo sídliska. Okrem formácie sa zahrajú, vytvárajú nové, alebo posilňujú dlhodobé vzťahy, či absolvujú výlety a počas prázdnin aj tábory.

V Dome kultúry vládla dobrá atmosféra. Snímka: vmi

„Naším hlavným cieľom je to, čo hlásal aj náš zakladateľ don Bosco – vychovať čestných občanov, ktorí sa vedia zaradiť do tejto spoločnosti a tiež dobrých kresťanov. Sú to dve oblasti, ktoré sa spájajú,“ priblížil zmysel stretnutí a práce s deťmi a mládežou salezián Peter Kanský a dodal: „Naša činnosť a práca s mladými spočíva v stretnutiach rovesníckych skupín, my to voláme stretká. Chodia k nám väčšinou deti a mladí zo základných a stredných škôl.“ Na predstavení v Dome kultúry vystúpilo takmer 150 účinkujúcich s krátkymi scénkami zo života mladých, takisto priblížili, kto sú saleziáni a ako to funguje v takom oratóriu. Ich tohtoročnou spoločnou témou bolo 30. výročie verejného účinkovania saleziánov v Poprade-Veľkej. Počas predstavenia priblížili jednotlivé skupinky mladých aj výchovný systém saleziánov, ktorý poukazuje na štyri oblasti: dom, kaplnka, škola a ihrisko.  „Dom je miesto, kde sa cítime dobre, tak ako doma. Kaplnka je miesto, kde sa modlíme, ihrisko je miesto, kde sa zahráme a kde sa stretávame v takej veselosti a škola je miesto, kde sa naučíme aj niečo konkrétne do života,“ priblížil Peter Kanský a dodal, že každá skupinka si pripravila scénku na jednu z týchto oblastí a predstavila ju zo svojho pohľadu.

Začínali za totality

Počas komunizmu pôsobili saleziáni v tajnosti a prácu s mládežou vyvíjali v takzvanej podzemnej cirkvi. „Saleziáni pôsobia v Poprade štyridsať rokov, ale tých prvých desať rokov bolo ešte tajných za socializmu. Našlo sa zopár odvážnych, ktorí boli navonok zamestnaní v podnikoch v okolí Popradu, alebo priamo v Poprade, ale popri tom začali pracovať s mládežou. V roku 1990, keď nastala náboženská sloboda, tak oslovili biskupa Františka Tondru, ktorý im zveril farskú budovu v Poprade-Veľkej,“ priblížil začiatky rehole predstavený Saleziánskeho domu v Poprade-Veľkej Peter Timko.

Program si pripravili aj samotní saleziáni. Snímka: vmi

Uviedol, že zlom nastal práve v roku 1990, keď saleziáni otvorili netypické dielo – Formačný dom, takzvaný noviciát, kde sa pripravovali budúci rehoľníci na svoje povolanie. Do dnešného dňa  prešlo jeho bránami 282 mladých mužov. Tento formačný dom je výnimočný aj tým, že v Európe sú momentálne iba štyri. „Toto dielo funguje nepretržite 30 rokov a nadviazalo aj na činnosť, ktorú robili tajní saleziáni. V roku 1995 vzniklo na sídlisku Juh takzvané oratórium, kde sa venujeme bezprostrednej práci s mládežou,“ uviedol Peter Timko. Táto rehoľa má tri hlavné oblasti. Prvou z nich je formačná oblasť (noviciát), druhou je oblasť pastoračná – saleziáni majú zverenú farnosť v Poprade-Veľkej a treťou oblasťou je práca s deťmi a mládežou.

Popradskí saleziáni majú otvorené dvere pre všetkých. Do oratória na sídlisku Juh pozývajú malých i veľkých, ktorí sa chcú stretnúť, porozprávať, alebo iba zahrať.

   Veronika MICHALČÍKOVÁ