O nás a o novinách

Po právnej stránke redakcia Podtatranských novín funguje ako „vydavateľské družstvo“. Vlastní ho 14 tatranských a podtatranských miest a obcí a svoje podiely v ňom majú aj zamestnanci Podtatranských novín.
Redakcia je členom Asociácie vydavateľov regionálnej tlače Slovenska. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, vl. č. 163/P

Mestá a obce vlastniace vydavateľské družstvo

 • Hozelec – http://www.hozelecobec.sk/
 • Liptovská Teplička – http://www.liptovskateplicka.sk/
 • Mengusovce – http://www.mengusovce.sk/
 • Nová Lesná – http://www.novalesna.sk/
 • Rakúsy – http://www.rakusy.sk/
 • Spišská Belá – http://www.spisskabela.sk/
 • Spišská Stará Ves – http://spisskastaraves.sk/
 • Svit – http://www.svit.sk/
 • Štrba – http://www.strba.sk/
 • Šuňava – http://www.sunava.sk/
 • Švábovce – http://www.obecsvabovce.sk/
 • Veľká Lomnica – http://www.velkalomnica.sk/
 • Veľký Slavkov – http://velkyslavkov.sk/
 • Vojňany – http://www.vojnany.ocu.sk/
 • Vrbov – http://www.obecvrbov.sk/
 • Vysoké Tatry – http://www.vysoketatry.sk/

Z histórie

„Nasledujúce informácie sú prebraté z diplomovej práce Anny Lajčákovej (Vznik a vývoj Podtatranských novín od roku 1960 po súčasnosť), ktorá bola napísaná v roku 1984, teda 5 rokov pred pádom komunizmu. Tejto skutočnosti zodpovedá štýl vyjadrovania a obsah výrazových prostriedkov. Aby sme dodržali autenticitu, predkladáme ich v takmer nezmenenej podobe. Kompletná práca je v archíve redakcie.“

Vznik a vývoj novín v okrese Poprad v rokoch 1948 – 1960

Vývoj štruktúry okresných novín prešiel od roku 1945 zložitými cestami. Na Slovensku socialistická regionálna tlač nadviazala na bohatú tradíciu revolučnej tlače, ktorá aj na Východnom Slovensku v roku 1945 urobila prvé kroky k socialistickému systému prostriedkov masovej informácie a propagandy.

Predchodcami okresných novín v Popradskom okrese boli tzv. žatevné noviny, ktoré vychádzali príležitostne pri špičkových poľnohospodárskych prácach. Ich hlavnou úlohou bola agitácia za splnenie plánovaných dodávok a za bezstratový zber úrody. Išlo o vyššie formy bleskoviek, ktoré vydávali Okresné združenia Jednotného zväzu slovenských roľníkov.

Po IX. zjazde Komunistickej strany Československa (KSČ) 18. – 21. VI. 1949, ktorý vytýčil generálnu líniu budovania socializmu v Československu, začínajú vychádzať okresné roľnícke noviny spontánne. Stali sa pokračovateľmi žatevných novín a stávajú sa agitačným pomocníkom pri presadzovaní politickej línie KSČ. Pôsobia na čitateľa systematicky, cieľavedomo a výrazne prispievajú k procesu združstevňovania poľnohospodárstva.

Za priamych predchodcov Podtatranských novín treba považovať POPRADSKÉ ROĽNÍCKE NOVINY (1951 – 1955), noviny HOSPODÁR (1956 – 1959) a POPRADSKÉ NOVINY (1959 – 1960). Prvé číslo cyklostylovaných Popradských roľníckych novín vyšlo s dátumom 15. marca 1951. Od 6. ročníka sa mení názov novín na Hospodár s podtitulom Popradské roľnícke noviny. Vydáva ich Pôdohospodársky odbor Okresného národného výboru (ONV) Poprad. Od 40. čísla 9. ročníka noviny znova menia hlavičku a tým vlastne aj svoj názov na Popradské noviny. Ich vydavateľom je Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska a Rada ONV v Poprade.

Čo sa týka organizácie redakčnej práce, v redakcii pracoval zásadne iba jeden redaktor, ktorý bol v prvých rokoch pracovníkom poľnohospodárskeho odboru ONV a neskôr bol uvoľnený pre vykonávanie funkcie zodpovedného redaktora. Vo vedúcich funkciách sa vystriedali: Michal Kalla, Juraj Brozák, Anton Šavel, František Krištofovič, Peter Imrich, Emil Lastomirský. Vedúci redaktor spravidla vykonával všetky práce spojené s vydávaním novín a okrem toho sa zúčastňoval náročnej politickej práce spojenej s kolektivizáciou dediny. V prvej polovici päťdesiatych rokov boli dopisovateľmi okresných novín prví družstevníci, neskôr k nim pribúdajú dopisovatelia z radov robotníkov vo fabrikách a závodoch, obetaví funkcionári spoločenských organizácií. V prvom úvodníku Popradské roľnícke noviny napísali: „Aby sme našim roľníkom pomáhali v budovaní socializmu, začíname vydávať týždenník Jednotného zväzu slovenských roľníkov. Prosíme Vás, aby ste tieto noviny prijali ako svojho dobrého sprievodcu vo svojej práci a venovali im patričnú pozornosť. V týchto novinách nájdete postupne odborné články, budeme vás oboznamovať s prácou Jednotných roľníckych družstiev (JRD), budete sa môcť dočítať v nich o dobrej a zlej práci, taktiež nezabudneme ani na tých, ktorí sa snažia brzdiť vývoj socializmu na našej dedine…

Obsahovo sú noviny zamerané zakladaniu JRD na dedinách, sledujú dodávky základných poľnohospodárskych produktov do tržných fondov, ponúkajú rôzne poľnohospodárske rady a oznamy. Čoraz častejšie sa objavujú stranícke materiály členov Komunistickej strany Československa, predstaviteľov Národných výborov, neskôr sa objavujú príspevky z oblasti telovýchovy, športu (hokej, futbal, spartakiáda) a kultúry (ochotnícka činnosť a osvetová práca).

Nepriamymi predchodcami Podtatranských novín boli okresné noviny, ktoré vychádzali na území bývalých okresov St. Ľubovňa (týždenník Nová dedina), Kežmarok (týždenník Nová dedina, ktorý sa neskôr premenoval na Kežmarské noviny), Sp. Stará Ves (Nový roľník) a v oblasti Vysokých Tatier (Tatranské noviny, od roku 1962 ako dvojmesačník Správy Tatranského národného parku Vysoké Tatry).

Na základe administratívno-územnej reorganizácie republiky uplatnenej na začiatku roka1960 a po zlučovacej okresnej konferencii Komunistickej strany Slovenska, všetky okresné noviny zanikli. V novovytvorenom Popradskom okrese od apríla 1960 začína vychádzať nový okresný týždenník PODTATRANSKÉ NOVINY (PN). Ich vydavateľom sa stal Okresný výbor KSS a Okresný národný výbor v Poprade. Prvé číslo PN vyšlo 2. apríla 1960. Noviny vznikli ako týždenník a svoju týždennú periodicitu si zachovali doteraz. V prvom ročníku vychádzajú v náklade 4 500 ks, , neskôr v náklade 9 500 ks. Najviac výtlačkov dosiahli v rokoch 1968 – 1969, kedy vychádzali v náklade 10 000 ks. Prvých 7 ročníkov tlačili Duklianske tlačiarne, prevádzka Poprad, potom ich tlačili vo Východoslovenských tlačiarňach, národný podnik, Košice. Redakcia mala na začiatku dvoch pracovníkov – Júliusa Kiša a redaktorku Hanu Širicovú. Postupne sa rozšírila na deviatich členov, ktorí zastupovali redakciu, najlepších dopisovateľov a vynikajúcich odborníkov v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva. Z novinárov, ktorí začínali ako dopisovatelia PN a neskôr pracovali istý čas ako redaktori v PN môžeme spomenúť Ing. V. Rotha, V. Gretscha, E. Szattléra. H. Borovskú, K. Dlugolinského, Ľ. Netíkovú, PhDr. M. Argalácsa, M. Michalikovú. Noviny vychádzali na 4 stranách formátu A3, (od roku 1968 na šiestich stranách), dvojfarebne.

Noviny vlastnia mestá a obce podtatranského regiónu, ktoré sú združené vo vydavateľskom družstve. Sú zásadne apolitické (všetky politické veci sa uverejňujú ako platená inzercia) a prinášajú správy z podtatranského regiónu (okresy Poprad, Kežmarok), čiastočne zasahujú aj do okresov Sp. Nová Ves, Levoča a St. Ľubovňa. Sú najväčším mienkotvorným nezávislým týždenníkom v regióne a jednými z najväčších regionálnych novín na Slovensku. Nedostávajú žiadne dotácie, svoj chod financujú výhradne z predaja novín, inzercie a vydavateľskej činnosti.

Trhová ekonomika a technické možnosti prinútili aj redakciu hľadať čo najvýhodnejšie podmienky, spôsob spracovania a tlače. Od hárkovej jednofarebnej (teraz aj dvojfarebnej) tlače formátu A3 sa prešlo na rotačnú (cez tlačiarne v Kežmarku, Ružomberku, Trenčíne). V súčasnosti sa tlačia v tlačiarni Rotaprint v Košiciach, kde sa mailom dodávajú podklady „zalomených“ novín v elektronickej podobe vo formáte pdf.