Projekt ESF

Projekt ESF – Vzdelanie záruka kvalitnej budúcnosti
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Priestor na vašu príležitosť
logo-projekt-esf
www.sia.gov.sk
www.esf.gov.sk

8. 7. 2010 – Projekt Vzdelávanie záruka kvalitnej budúcnosti

Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo Poprad uzavrelo dňa 8. 7. 2010 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Vzdelávanie záruka kvalitnej budúcnosti (kód ITMS: 27110230510), ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – DOP2010-SIP005, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržanie pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Názov prijímateľa: Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo
Názov projektu: Vzdelávanie záruka kvalitnej budúcnosti
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie: mesto Poprad, okres Poprad, Prešovský samosprávny kraj
Trvanie realizácie projektu: 1. 8. 2010 – 31. 1. 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 131 818,20 EUR

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a udržať pracovné miesta prostredníctvom aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, zvyšovanie zručností a prispôsobenie sa na trhové podmienky. Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. Oboznámiť zamestnancov s významom udržania firmy prostredníctvom vytvorenia a udržania pracovných miest a význame ich rozvoja
  2. Udržať pracovné miesta na trhu práce v priestore EÚ v oblasti cestovného ruchu zameraného na informovanie a doplnkové služby prostredníctvom vzdelávania zamestnancov
  3. Vytvoriť nové pracovné miesta za účelom poskytovania kvalitných služieb a informácií v oblasti cestovného ruchu v regióne

Hlavné aktivity:
Projekt je zameraný na realizáciu nasledovných hlavných aktivít – tvorba nových pracovných miest a udržanie novovytvorených pracovných miest, vzdelávanie zamestnancov organizácií a záujemcov v oblasti cestovného ruchu, interpersonálna komunikácia a práca s médiami, manažérstvo spokojnosti zákazníka, manažérstvo kvality, základy manažmentu a projektový manažment, informačné systémy a počítačové zručnosti v praxi a pre pokročilých, angličtina pre mierne pokročilých

Cieľová skupina:
zamestnanci Podtatranských novín, vydavateľského družstva

12. 10. 2010 – Verejné obstarávanie

Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad v zmysle § 6 ods. 1, pís. e) zákona c. 25/2006 o verejnom obstarávaní vyhlasuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre podlimitnú zákazku podprahovým postupom zadávania zákazky v zmysle § 99 pre predmet zákazky s názvom Vzdelanie záruka kvalitnej budúcnosti. Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

5. 4. 2011 – Tlačová správa

Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad v rámci realizácie projektu s názvom Vzdelanie záruka kvalitnej budúcnosti uverejnili tlačovú správu.

12. 6. 2012 – Tlačová správa

Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad v rámci realizácie projektu s názvom Vzdelanie záruka kvalitnej budúcnosti uverejnili tlačovú správu.

31. 7. 2012 – Inzerát o ukončení projektu

Oznam o ukončení projektu.